Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Globala perspektiv på social förändring och digitala medier

Media and Communication Studies: Global Perspectives on Social Change and Digital Media

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV141
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:
Kunskaper och förståelse

 • redovisa väsentligt fördjupad kunskap om aktuell forskning om digitala medier och social förändring utifrån ett globalt perspektiv, med ett särskilt fokus på utvecklingskontexter,
 • kritiskt diskutera relationen mellan samtida digital teknologi och social förändring samt hur denna relation ser olika ut i olika kontexter och kulturer,
 • visa fördjupade insikter om aktuell forskning och utveckling inom området IKT för utveckling (ICT4D),
Färdighet och förmåga
 • kritiskt värdera centrala teman, teorier och frågor inom studiet av digitala medier och social förändring,
 • kritiskt, kreativt och systematiskt integrera ny kunskap,
 • utifrån ovanstående förståelse analysera och utvärdera existerande utvecklingspolicy inom området för IKT och social förändring,
 • analysera och reflektera enskilt och i grupp kring kursens tema,
 • planera, genomföra och skriva oberoende och reflekterande forskningsöversikter,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att muntligt presentera, diskutera andras och egen forskning, samt att ge konstruktiv kritik,
 • inta ett globalt förankrat kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området för IKT, utvecklingssamarbete och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhälle och människors ansvar för hur den används,

Innehåll

Kursen introducerar studenterna till teorier och globala perspektiv för att analysera den roll som digitala medier och informationsteknologi spelar i utvecklingskontexter. Kursen introducerar och fördjupar begrepp som utveckling, IKT för utveckling (ICT4D) och utvecklingssamarbete. Särskilt fokus läggs digitala mediers roll i utvecklingssamarbete och hur dessa kan utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt en tentamen

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 03, 2016

Litteratur

Versioner av litteraturlistan