Kursplan för Forsknings- och utvärderingsmetod

Research Methods and Evaluation Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC116
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F, Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-12-04
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2014
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 105 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämnen: Sociologi och Socialt arbete.

Mål

Målet är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper och färdigheter i analys av empiriskt material som rör socialt arbete som fält, både för att öka förståelsen av detta samt att kunna utvärdera insatser som görs. Den studerande ska sedan tidigare känna till de grundläggande principerna för empiriskt vetenskapligt arbete för att i denna kurs utveckla förmågan att utföra tillämpad forskning, utrednings- och utvärderingsarbete, att beakta etiska aspekter i detta samt att kritiskt bedöma kvaliteten av vetenskapliga rapporter och utvärderingar av olika slag.

Efter avslutad kurs ska den studerande visa

Kunskap och förståelse

 • kunskaper om tillämpliga vetenskapliga metoder och utvärderingsmodeller inom huvudområdet socialt arbete

Färdighet och förmåga
 • fördjupade färdigheter i att tillämpa kvalitativ dataanalys av empiriskt material
 • fördjupade färdigheter i att tillämpa kvantitativ dataanalys av empiriskt material samt förmåga till databashantering
 • fördjupade färdigheter i hur utvärderingsmaterial kan analyseras
 • färdigheter i att själv välja den analysmetod som är mest adekvat och fruktbar för att analysera ett specifikt material och att med kritisk reflektion presentera resultatet på ett vetenskapligt relevant och tillämpbart sätt
 • förmåga att beakta etiska aspekter och kritiskt tolka egna och andras resultat från forsknings- och utvärderingsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • medvetenhet om vetenskapsteoretiska sätt att resonera inom samhällsvetenskap
 • förmåga till kritisk reflektion kring tillämpningen av evidensbaserad praktik inom socialt arbete

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom muntliga och skriftliga prov. Hemskrivning som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2014

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blom, Björn; Morén, Stefan Insatser och resultat i socialt arbete

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : 1, samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  (första upplagan från 2003 kan också användas)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jergeby, Ulla Evidensbaserad praktik i socialt arbete

  Stockholm: Gothia, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Oscarsson, Lars Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten : en introduktion för praktiker, chefer, politiker och studenter

  Stockholm: SKL Kommentus, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  2., uppdaterade och utök. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  (Första upplagan från 2007 kan också användas)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Den sociala världens fenomenologi Schütz, Alfred Andersson, Sten; Retzlaff, Joachim; Bengtsson, Jan

  Göteborg: Daidalos, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Blom, Björn; Nygren, Lennart; Morén, Stefan Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning

  1. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Winther Jørgensen, Marianne; Phillips, Louise Torhell, Sven-Erik Diskursanalys som teori och metod

  Lund: Studentlitteratur, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ödman, Per-Johan Tolkning, förståelse, vetande : hermeneutik i teori och praktik

  2., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utöver dessa böcker tillkommer ett antal aktuella forskningsartiklar och rapporter.