Kursplan för Psykologi i ett livsloppsperspektiv

Psychology in a Lifespan Perspective

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS905
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2013-10-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 40, 2013
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 hp och fullgjord PPU. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Efter kursen ska studenten kunna:

 • uppvisa grundläggande kunskaper om kognitiv och socioemotionell utveckling i ett livsloppsperspektiv
 • redogöra för anknytningens betydelse för individens utveckling
 • ge exempel på sambandet mellan stress och hälsa
 • uppvisa grundläggande kunskaper inom området utvecklingspsykopatologi
 • ge exempel på huvudkriterier för vissa diagnoser som till exempel ADHD och autism enligt DSM-systemet
 • redogöra för copingstrategier beträffande stress, samt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar
 • ge exempel på betydelsen av kön, genus, kultur och socioekonomisk tillhörighet för individens utveckling
 • beskriva grunddragen i ett utvecklingsekologiskt synsätt

Innehåll

Kursen syftar till att belysa människans utveckling i ett livsloppsperspektiv; från barn till vuxenliv och åldrande. Undervisningen omfattar kognitiv och socioemotionell utveckling och ger därutöver särskild fördjupning inom området anknytningsteori. Vidare introduceras även området stress och hälsa samt några utvecklingspsykopatologiska delområden: neuropsykiatrisk problematik, ätstörningar, och traumareaktioner. Presentationen innefattar även begreppet sårbarhet samt risk- och skyddsfaktorer. Genomgående läggs särskild vikt vid olika copingsstrategier för att kunna bemästra svårigheter. Interaktionen mellan individ och miljö presenteras i ett utvecklingsekologiskt synsätt och exempel ges på betydelsen av nätverk, ålder, kön, genus och socioekonomisk tillhörighet för individens utveckling.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Den studerande examineras såväl skriftligt som muntligt. Vid den skriftliga examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd. Vid muntlig examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Krav på obligatorisk närvaro framgår av kursplan, schema eller annan information inför kursen. Student som ej uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande tillfälle kursen ges och/eller av kursledaren förelagda ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2015

 • Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Tjus, Tomas Iliste, Airi; Nilsson, Björn

  Stockholm: Natur och kultur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Keil, Frank C. Developmental psychology : the growth of mind and behavior

  First international student edition:

  Finns även att köpa som e-bok.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar eller rapporter tillkommer enligt lärares anvisningar.

Versioner av litteraturlistan