Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC111
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2013-05-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2013
 • Behörighet: 60 hp i sociologi (AOP)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 61-90 i sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen kan ingå i Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förmåga till självständig analys av sociala företeelser inom området arbetsliv och organisation samt att studenten fördjupar sin förrståelse av metodologiska angreppssätt inom sociologin. Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete. Kursen består av tre delmoment.

1. Organisation och ledning 7.5 hp

Delkursen leder till en fördjupning inom huvudområdena arbetsliv och organisation med särskilt fokus på ledning och styrning av personal inom organisationer. Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete i grupp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för, jämföra och kritiskt granska relevanta begrepp och teorier om ledning och styrning av personal och organisationer
 • integrera teori och praktik inom området genom aktiv problemlösning
 • sammanfatta och redovisa sina slutsatser på ett övertygande sätt i såväl skriftlig som muntlig form
 • utföra informationssökningar för en egen frågeställning inom det sociologiska kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna

2. Metod och analys III 7.5 hp

Delkursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förmåga att självständigt tillämpa och kritiskt reflektera över några vanliga kvantitativa och kvalitativa metoder.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • göra självständiga och kritiska bedömningar av sociologiska forskningsmetoders användbarhet för en egen frågeställning
 • välja en ändamålsenlig metod för en given studie med förståelse för de följder som metodvalet får för insamling, analys samt resultat
 • genomföra och skriftlig redovisa resultatet av en metodologisk analys

3. Uppsatsarbete 15.0 hp

Syftet med delkursen är att studenten tillägnar sig kunskap och övriga färdigheter för att sedan kunna genomföra ett självständigt examensarbete i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att studenten - utifrån tidigare inhämtade kunskaper om sociologisk teori och begreppsbildning - utvecklar sin förmåga att identifiera och formulera en sociologisk frågeställning.

Uppsatsarbetet utförs självständigt och innebär ett djupare studium av ett samhällsproblem eller en aspekt av sociologisk teori eller metod. Arbetet redovisas skriftligt och ska behandlas vid ett seminarium. I delkursen ingår även att genomföra en vetenskaplig opposition.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • initiera, planera och genomföra en sociologisk undersökning samt skriva en uppsats med krav på vetenskaplighet
 • självständigt genomföra en vetenskapligt relevant opposition
 • kommunicera och diskutera information, problem och resultat av analys skriftligt och muntligt till olika grupper i samhället
Undervisningen består av föreläsningar och handledningsseminarier. Student har rätt till handledning endast under en termin.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på uppsatsarbetet. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger. Uppsatsen examineras vid ett seminarium.

Övriga föreskrifter

Sociologi AOP kan inte ingå i examen som även innefattar Sociologi eller Socialpsykologi.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2013

1. Organisation och ledning 7,5 hp

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.

2. Metod och analys III 7,5 hp

Litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare.