Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2013
 • Behörighet: Sociologi (AOP) A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i sociologi med inriktning mor arbetsliv, organisation och personal. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program. Kursen kan ingå i Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor.

Innehåll

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys, metod och forskning som rör arbetslivs- och personalfrågor. Kursen är en fortsättning av baskurs Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) A. Kursen består av två delkurser.

1. Personal och ledning 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenterna tillägnat sig på A-nivå genom en sociologisk analys av personalarbetets funktion i organisationer. Kursen är uppbyggd kring ett antal teman av vikt för personalarbete. Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete i grupp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för och jämföra relevanta teorier och begrepp för personalarbete och organisationsanalys
 • integrera teori och praktik inom området genom aktiv problemlösning
 • sammanfatta och redovisa sina slutsatser på ett övertygande sätt i såväl skriftlig som muntlig form
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av ett uppsatsförberedande fördjupningsarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och kritiskt reflektera kring:

 • etnografiska datainsamlingsmetoder
 • intervju- och textbaserade datainsamlingsmetoder
 • kvantitativa datainsamlingsmetoder

Vidare ska studenten kunna:
 • värdera, välja och integrera kursens olika datainsamlingsmetoder
 • använda sig av kursens olika datainsamlingsmetoder för att analysera och besvara en egenhändigt formulerad frågeställning
 • rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga delkurser. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

Sociologi AOP kan inte ingå i examen som även innefattar Sociologi eller Socialpsykologi.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2013

1. Personal och ledning, 15 hp

 • Beronius, Mats Den disciplinära maktens organisering : om makt och arbetsorganisation

  Lund: Arkiv, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Drucker, Peter Ferdinand The practice of management

  34. pr.: New York: Harper & Row, cop. 1954, pr. 1980

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla Institutionell teori : idéer, moden, förändring

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Styhre, Alexander Organisering och intersektionalitet

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Granberg, Otto PAOU : personaladministration, HRM och organisationsutveckling

  8., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2011

  Valda delar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • McGregor, Douglas Cutcher-Gershenfeld, Joel The human side of enterprise

  Annotated ed.: New York: McGraw-Hill, c2006

  256 sidor

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Organisationer och samhälle : analytiska perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ulrich, Dave; Brockbank, Wayne Jamison Gromark, Emily Värdeskapande HR

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar som meddelas av kursansvarig lärare.
Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.