Kursplan för Socialpsykologi B

Social Psychology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC026
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialpsykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2013
 • Behörighet: Sociologi och Socialpsykologi A eller Socialpsykologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i socialpsykologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av socialpsykologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

1. Socialpsykologisk teori II 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenten tillägnat sig på A-nivå genom att utveckla sin förståelse av samt förmåga att använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp i syfte att analysera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle. Såväl klassiska som moderna socialpsykologiska perspektiv och teorier på individen som samhällsvarelse behandlas. Delkursen tar även upp den sociologiska socialpsykologins dominerande idétraditioner samt dess uppkomst och utveckling.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • visa på fördjupade kunskaper om och kunna redogöra för relevanta perspektiv, teorier och begrepp inom den sociologiska socialpsykologin
 • visa på kunskaper om och kunna redogöra för grunddragen i den sociologiska socialpsykologins uppkomst och utveckling
 • integrera, jämföra, granska och värdera olika socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • använda socialpsykologiska perspektiv, teorier och begrepp för att självständigt och kritiskt analysera och utvärdera fenomen och problem som befinner sig i skärningspunkten mellan individ och samhälle
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utvecklar grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av ett uppsatsförberedande fördjupningsarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och kritiskt reflektera kring:

 • etnografiska datainsamlingsmetoder
 • intervju- och textbaserade datainsamlingsmetoder
 • kvantitativa datainsamlingsmetoder

Vidare ska studenten kunna:
 • värdera, välja och integrera kursens olika datainsamlingsmetoder
 • använda sig av kursens olika datainsamlingsmetoder för att analysera och besvara en egenhändigt formulerad frågeställning
 • rapportera egna analyser skriftligen och muntligen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga delkurser. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte, utöver kursen i Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 28, 2013

1. Socialpsykologisk teori II 15 hp

Klassiska och moderna interaktionistiska perspektiv

 • Addams, Jane; Seigfried, Charlene Haddock Democracy and social ethics

  Urbana: University of Illinois Press, c2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Berger, Peter L.; Luckmann, Thomas The social construction of reality : a treatise in the sociology of knowledge

  Repr.: London: Penguin, 1991

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cooley, Charles Horton Human nature and the social order

  New York: Schocken books, 1983

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Matz, Richard Stigma : den avvikandes roll och identitet

  3. uppl.: Stockholm: Norstedt, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mead, George Herbert Arvidson, Peter Medvetandet, jaget och samhället : från socialbehavioristisk ståndpunkt

  Lund: Argos, 1976

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Modern och senmodern identitet

 • Gubrium, Jaber F.; Holstein, James A. Institutional selves : troubled identities in a postmodern world

  New York: Oxford Univ. Press, 2001 [dvs. 2000]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jenkins, Richard Social identity

  3. ed.: London: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sennett, Richard The corrosion of character : the personal consequences of work in the new capitalism

  New York: W.W. Norton, cop. 1998

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Simmel, Georg Edholm, Erik af Hur är samhället möjligt? - och andra essäer

  [Ny utg.]: Göteborg: Korpen, 1995

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Turner, Jonathan H.; Stets, Jan E. The sociology of emotions

  New York, NY: Cambridge University Press, cop. 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tematiska studier i socialpsykologi

Litteraturen väljs av ansvarig lärare. Cirka tre böcker som tillämpar socialpsykologiska teorier på olika empiriska områden.

Referenslitteratur

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

Versioner av litteraturlistan