Kursplan för Sociologi B

Sociology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-05-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2013
 • Behörighet: Sociologi och Socialpsykologi A eller Sociologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fortsättningskurs på grundnivå och utgör högskolepoäng 31-60 i sociologi. Kursen ges som fristående kurs och kan ingå i program.

Innehåll

Kursen utgör en fortsättning av kursen Sociologi och Socialpsykologi A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys och forskning. Kursen består av två delkurser.

1. Sociologisk teori II 15.0 hp

Delkursen fördjupar den kunskap som studenterna tillägnat sig på A-nivå genom att de utvecklar sin förståelse av samt lär sig använda teorier och begrepp i syfte att analysera samhälleliga problem. Delkursen syftar till att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap om tre sociologiska teoridiskussioner med utgångspunkt i såväl klassisk sociologisk teori som samtida sociologisk teoribildning.

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap om strukturalistiska, funktionalistiska och systemteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om handlings- och aktörsteoretiska begrepp
 • visa fördjupad kunskap om konfliktteoretiska begrepp och betydelsen av makt inom den sociologiska diskussionen
 • kunna integrera, jämföra och kritiskt granska olika sociologiska teorier och begrepp
 • visa förmåga att såväl i skriftlig som muntlig form använda sig av teorier och begrepp för att analysera aktuella samhälleliga problem
 • visa förmåga att i akademiska seminarier ge konstruktiv återkoppling på andra studenters arbeten

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15.0 hp

Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av ett uppsatsförberedande fördjupningsarbete.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna planera, genomföra och kritiskt reflektera kring:

 • etnografiska datainsamlingsmetoder
 • intervju- och textbaserade datainsamlingsmetoder
 • kvantitativa datainsamlingsmetoder

Vidare ska studenten kunna:
 • värdera, välja och integrera kursens olika datainsamlingsmetoder
 • använda sig av kursens olika datainsamlingsmetoder för att analysera och besvara en egenhändigt formulerad frågeställning
 • rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga delkurser. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger.

Övriga föreskrifter

En och samma examen kan inte utöver kursen Sociologi och Socialpsykologi A, innefatta både Sociologi och Socialpsykologi. Inte heller kan något av ämnena ingå i samma examen som Sociologi AOP.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2014

1. Sociologisk teori II 15 hp

 • Capital : a critique of political economy. Vol. I, Book one the process of production of capital Marx, Karl; Moore, Samuel.; Aveling, Edward Bibbins; Engels, Friedrich

  London: Electric Book Co., c2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, Émile The division of labour in society

  [2. ed.]: Basingstoke: Macmillan, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, Émile Lukes, Steven The rules of sociological method

  New York: Free press, cop. 1982

  http://varenne.tc.columbia.edu/bib/texts/durkheim_rules_chap5.html

  Enligt kurslärarens anvisning även på: http://comparsociology.com/wp-content/uploads/2013/02/Emile-Durkheim-Rules-of-Sociological-Method-1982.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Edles, Laura Desfor.; Appelrouth, Scott Classical and contemporary sociological theory : text and readings

  2. ed.: Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich Capital : a critique of political economy. Volume II, Book Two the process of circulation of capital

  London: Electric Book Co., c2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marx, Karl; Engels, Friedrich The German ideology.

  New York: International Publishers, 1963

  Finns att hämta digitalt enligt kurslärarens anvisning: Engels Friedrich & Marx Karl, The German Ideology. Progress Publishers, 1968 [Elektronisk resurs] http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weber, Max; Parsons, Talcott; Giddens, Anthony. The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism

  Hoboken: Routledge,

  http://www.penguinclassics.co.uk/nf/Book/BookDisplay/0,,9780140439212,00.html

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

2. Metod och analys II samt fördjupningsarbete 15 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.

Versioner av litteraturlistan