Kursplan för Sociala villkor och sociala problem II

Social Conditions and Social Problems II

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 13 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC118
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F, Socialt arbete G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 högskolepoäng och fullgjord PPU. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng.
Ämnen: Sociologi och socialt arbete.

Mål

Kursens mål är att studenten tillägnar sig kunskaper och färdigheter i sociologiska perspektiv på sociala problem.

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för sociologiska teorier kring sociala problem och avvikelse
 • redogöra för intersektionella perspektiv på sociala problem och avvikelse
 • redogöra för och kritiskt granska vetenskapliga texter

Färdighet och förmåga
 • tillämpa sociologiska teorier på sociala problem och avvikelse analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • tillämpa intersektionella perspektiv på sociala problem och avvikelse i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå
 • kommunicera och diskutera sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt
 • tillämpa textanalytisk metod

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kritiskt reflektera över samhällsvetenskapliga teorier för att identifiera och förstå mönster i mångfald och ojämlikhet
 • reflektera över hur sociala kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet påverkar det sociala arbetets problemformuleringar
 • kritiskt reflektera kring forskning om sociala problem och avvikelse

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen:

 • Sociologiska teorier om sociala problem och avvikelse
 • Intersektionalitet
 • Innehållsanalys

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga och muntliga prov. För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på samtliga moment. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2013

 • Eliasson, Mona; Ellgrim, Barbro Mäns våld mot kvinnor i nära relationer : en kunskapsöversikt

  Stockholm: Sveriges kommuner och landsting, cop. 2006

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Foucault, Michel Bjurström, C. G. Övervakning och straff : fängelsets födelse

  4., översedda uppl.: Lund: Arkiv, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gottzén, Lucas Hjältar och monster : samhällsvetenskapliga perspektiv på män och våld

  Stockholm: Ungdomsstyrelsen, 2013

  Fulltext

  (ca 50 s.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Andra män : maskulinitet, normskapande och jämställdhet

  1. uppl.: Malmö: Gleerups, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hilte, Mats Avvikande beteende : en sociologisk introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Loseke, Donileen R. Thinking about social problems : an introduction to constructionist perspectives.

  2. ed.: New York: Aldine de Gruyter, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mattsson, Tina Intersektionalitet i socialt arbete : teori, reflektion och praxis

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

= ca 1160 sidor
Artiklar och valfri fördjupningslitteratur tillkommer.