Kursplan för Det sociala arbetets metoder

Methods in Social Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2012
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 75 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämne: Socialt arbete.

Innehåll

Kursen behandlar det sociala arbetets metoder. Fokus ligger på integration mellan teori och metod för socialt stöd och förändring på individ-, grupp- och samhällsnivå. Kursen innebär en fördjupning samt tillämpning av teman som tidigare berörts i programmet, särskilt:

 • generella stödåtgärder
 • den sociala metodiken
 • det sociala arbetets konsekvenser
 • samspel, processer och relationer i socialt arbete

Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse
 • beskriva och diskutera vetenskapens och teorins relation till professionen
 • redogöra för teorier och metoder i socialt arbete för stöd och förändring på individ-, grupp-, familj- och samhällsnivå
 • redogöra för relationens och kommunikationens betydelse för respekt och värdighet i det sociala arbetets möten med människor
 • redogöra för och problematisera utredningsprocessen och dokumentationens roll i olika organisatoriska sammanhang
 • redogöra för och problematisera konsekvenserna av olika maktdimensioner i socialt arbete
 • redogöra och problematisera multiprofessionell teamsamverkan i det sociala arbetets praktik
 • bekriva och redogöra för nivåer i preventionsarbete

Färdighet och förmåga

 • planera och genomföra en social utredning
 • planera och genomföra olika typer av samtal på individ- och gruppnivå
 • tillämpa teorier och metoder i socialt arbete på individ-, grupp och samhällsnivå
 • tillämpa etikens grundbegrepp i det sociala arbetets perspektiv
 • planera och tillämpa kunskaper om teamarbetets teoretiska grund och former
 • planera och genomföra en kort intervention mot alkohol

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • problematisera, diskutera och värdera yrkesetiska principer och professionellt förhållningssätt i det sociala arbetet med människor i olika livssituationer
 • kritiskt reflektera över egna värderingars betydelse i det sociala arbetet
 • reflektera och problematisera hur värderingar skapas och vidmakthålls i det sociala arbetet

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom salsskrivning, hemskrivning, inlämningsuppgifter, seminarier och/eller fördjupningsarbete. Kursen betygssätts med något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 49, 2012

 • Barron, Karin Maktmedveten omsorg och socialt arbete

  Ingår i:

  Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Stockholm: Gothia, 2009

  15 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bergstrand, Bengt Olof Socialtjänstlagen 2011

  Höganäs: Komlitt, cop. 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlsson, Thomas; Nilsson, Ann Social dokumentation : ett steg till

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Davidsson, Berit Handläggning av stöd och service till människor med funktionshinder : enligt LSS och SoL

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Askheim, Ole Petter; Starrin, Bengt; Winqvist, Tore Empowerment i teori och praktik

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Ulla Etik och socialtjänst : om förutsättningarna för det sociala arbetets etik

  3., omarb. uppl.: Stockholm: Gothia, 2009

  Valda delar 10 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Färm, Kerstin; Hodson, Rhiannon. Att leda evidensbaserad praktik : en guide för dig som är chef inom socialt arbete

  Stockholm: Institutet för utvecklingen av metoder i socialt arbete (IMS), Socialstyrelsen, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Henriksen, Jan-Olav; Vetlesen, Arne Johan Etik i arbete med människor

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Eller senare upplaga.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Katarina; Wirbing, Peter Riskbruk och missbruk : alkohol, läkemedel, narkotika : uppmärksamma, motivera och behandla inom primärvård, socialtjänst och psykiatri

  2., [utök.] utg.: Stockholm: Natur och Kultur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerberg, Dagmar; Sundelin, Claes Risk och prognos i socialt arbete : forskningsmetoder och resultat

  Stockholm: Gothia, 2000

  Valda delar, kap.1, 5-7, 10. 174 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindevall, Berit; Molberg, Birgith Att handlägga ärenden i socialtjänsten : inklusive LSS

  2., rev. och uppdaterade uppl.: Stockholm: Gothia, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundin, Kerstin; Wedin, Åsa Klarspråk i socialtjänsten : hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Näsman, Elisabet; Ponton von Gerber, Christina; Fernqvist, Stina Barnfattigdom : om bemötande och metoder ur ett barnperspektiv

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Ev. som referenslitteratur

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundell, Knut Barnavårdsutredningar - en kunskapsöversikt

  2., [rev.] uppl.: Stockholm: Gothia, 2007

  Valda delar, kap. 2-5, 7. 135 s.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swärd, Hans; Egerö, Marie-Anne Villkorandets politik : fattigdomens premisser och samhällets åtgärder - då och nu

  1. uppl.: Malmö: Égalité, cop. 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordenfelt, Lennart Värdighet i vården av äldre personer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur AB, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Agerberg, Miki Lyons, Lena; Funke, Jan Kidnappad hjärna : en bok om missbruk och beroende

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jeppsson-Grassman, Eva Att åldras med funktionshinder

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Maria; Näsman, Elisabet När barn som upplevt våld möter socialtjänsten : om barns perspektiv, delaktighet och giltiggörande

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Forrester, Donald; Harwin, Judith Parents who misuse drugs and alcohol : effective interventions in social work and child protection

  Oxford: Wiley-Blackwell, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Fridh, Birthe; Norman, Gunilla Att utreda när barn far illa : en handbok om barnavårdsutredningar i socialtjänsten

  3., [rev. och aktualiserade] uppl.: Stockholm: Gothia, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

 • Grunewald, Karl Från idiot till medborgare : de utvecklingsstördas historia

  2. uppl.: Stockholm: Gothia, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Gothia Förlag, 2012

  15 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]

  3. uppl.: Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  80 s.

  Se bibliotekets söktjänst

 • MI - motiverande samtal : praktisk handbok för MI-samtal i socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, ungdomsvård, försäkringskassa, arbetsförmedling Holm Ivarsson, Barbro; Ortiz, Liria; Wirbing, Peter; Lunding, Helena

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Narkotikan i Sverige : metoder för förebyggande arbete : en kunskapsöversikt

  Östersund: Statens folkhälsoinstitut, 2008

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Payne, Malcolm Campling, Jo Teamwork in multiprofessional care

  Basingstoke: Palgrave, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samtal med barn i socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2004

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

 • Storm, Paul Kön i interaktion : möten mellan omsorgsarbetare och äldre på ett sjukhem

  Ingår i:

  Gunnarsson, Evy; Szebehely, Marta Genus i omsorgens vardag

  Stockholm: Gothia, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Josefsson, Berith Strategi för samverkan : kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa

  2. rev. uppl.: Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, 2007

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

Vetenskapliga artiklar

 • Barron, Karin Ethics in Qualitative Social Research on Marginalized Groups : Särtryck

  Uppsala: Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 1999

  i Scandinavian Journal of Disability Research. 1 (1). s 38-49. 12 s. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/15017419909510736

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellström Muhli, Ulla Accounts of professional and institutional tension in a Swedish elderly care context

  Ingår i:

  Journal of aging studies

  vol. 24 (2010) nr. 1 s. 47-56

  Se bibliotekets söktjänst

 • Are clinical impressions of adolescent substance use accurate? Wilson, Celeste R.; Sherrit, Lon; Gates, Erin; Knight, John R.

  Ingår i:

  Pediatrics

  vol. 114 (2004) nr. 5 s. 536-540

  Se bibliotekets söktjänst