Kursplan för Rätt och socialt arbete

Law and Social Work

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 28 högskolepoäng
 • Kurskod: 2JS902
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-11-21
 • Inrättad av: Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott
 • Gäller från: vecka 01, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Juridiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Fastställd den 21 november 2012 av Juridiska fakultetsnämndens utbildningsutskott, Uppsala universitet, med stöd av 6 kap. 14 och 15 §§ högskoleförordningen. Kursplanen träder i kraft den 1 januari 2013.

Allmänt
Det sociala arbetets juridik är en kurs på grundläggande nivå och ingår som en obligatorisk kurs i Socionomprogrammet vid Uppsala universitet enligt utbildningsplan fastställd den 23 januari 2008. Kursen omfattar 28 högskolepoäng vilket motsvarar 28 ECTS credits.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenterna ska ha de färdigheter och kunskaper avseende juridisk problemlösning och handläggning inom de områden som har relevans för socialt arbete, både beträffande materiell rätt, rättsteknik och muntlig och skriftlig framställning. Studenterna ska vidare få kunskap om grundläggande rättsstatliga principer, deras utformning och samspelet mellan olika regler på området.

Förväntade studieresultat
Efter kursen ska studenterna:

Generellt:

 • Ha förmåga att identifiera juridiska problem i en ostrukturerad och komplex kontext.
 • Kunna söka och finna relevant juridiskt källmaterial – lagar, domstolsavgöranden, lagförarbeten och juridisk litteratur – och att utifrån källorna argumentera för olika lösningar på juridiska problem.
 • Ha kännedom om och kunna tillämpa juridiska metoder i det sociala arbetet.
 • Kunna presentera juridiska problem och juridiskt material och argumentera för lösningar både muntligt och skriftligt, individuellt och i grupp.
 • Ha förmåga att ta ställning i juridiska frågor genom att väga argument mot varandra.
 • Kunna tillämpa lagar och regler som rör det sociala arbetets juridik.
 • Uppmärksamma mänskliga rättigheter, skydd för svagare parter och rättsäkerhetsgarantier i tillämpningen av det sociala arbetets juridik.
 • Reflektera kring det egna lärandet på ett sätt som gynnar studierna.
 • Aktivt delta i seminarier och gruppdiskussioner.
Specifikt:
 • Ha nödvändiga kunskaper om allmänna regler om ärendehandläggning, särskilt vid myndighetsutövning enligt förvaltningslagen, kommunallagen och de viktigare lagarna på socialtjänstens område (socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om vård av missbrukare i vissa fall och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).
 • Ha kännedom om gränsen mellan statlig och kommunal kompetens inom socialtjänsten.
 • Ha kännedom om förhållandet mellan socialtjänsten, skolan, hälso- och sjukvården och polisen.
 • Ha god kännedom om regler om allmänna handlingars offentlighet och regler om sekretess och tystnadsplikt inom framför allt socialtjänsten, skolan och hälso- och sjukvården.
 • Ha god kännedom om familjerättsliga regler om vårdnad och umgänge, föräldraskap, god man, förvaltare och om barnkonventionens tillämpning i Sverige.
 • Ha god kännedom om det rättsliga regelverket kring socialt arbete: socialtjänstlagen: lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, lag om psykiatrisk tvångsvård, lag om vård av missbrukare i vissa fall och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga.
 • Ha kännedom om olika påföljder vid brott och goda kunskaper om socialtjänstens medverkan när unga personer misstänks för brott.
 • Ha grundläggande kunskaper om socialförsäkringsrätt och hälso- och sjukvårdslagstiftningen och förstå hur dessa regelkomplex interagerar med lagstiftningen på socialtjänstens område.
 • Kunna förstå och tolka lagar, rättsfall och andra juridiska texter med anknytning till det sociala arbetets juridik.

Betygskriterier
För godkänt betyg (G) ska studenten kunna analysera juridiska problem – redovisa, sammanfatta och reflektera – beträffande samtliga förväntade studieresultat.

För betyget väl godkänd (VG) ska studenten därutöver kunna utföra analysen på ett strukturerat, självständigt och kritiskt värderande sätt.

Innehåll

Efter avslutad delkurs ska studenten ha förvärvat tillräckliga kunskaper och färdigheter för att kunna lösa enklare juridiska problem inom området för socialt arbete i vid mening, samt kunna läsa och förstå lagar, domar och andra juridiska texter.

Kursen består av två delkurser: Del I - Introduktion, 7 högskolepoäng och Del II - Det sociala arbetets juridik, 21 högskolepoäng. I kursen ingår också att skriva en mindre uppsats, s.k. promemoria (PM). PM-skrivandet löper under hela terminen och redovisas i etapper under delkurserna.

Kursen är integrerad vilket innebär att ett så verklighetsnära angreppssätt som möjligt eftersträvas, vilket involverar flera rättsliga regelkomplex (snarare än att utgå från juridiska ämnesindelningar). Under kursens gång fördjupas kunskaperna om det sociala arbetets juridik.

Del I ger dels den grundläggande konstitutionellrättsliga ramen för det sociala arbetets juridik, dels nödvändiga kunskaper i juridisk metod, dels en introduktion till de olika regelkomplex som kommer att studeras närmare i Del II. I Del I ingår också introduktion till att skriva PM.

I Del II studeras de olika regelkomplex som är relevanta för socialt arbete. I Del II skrivs och slutredovisas PM.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner och seminarier. Därtill kan både muntliga som skriftliga uppgifter förekomma. Undervisning ska också bedrivas i så kallade basgrupper, normalt utan lärarmedverkan.

All undervisning, förutom föreläsningarna, är obligatorisk. Dispens från den obligatoriska undervisningen kan ges. Sådan dispens förenas normalt med ersättningsuppgifter. Undervisningen bygger på den litteratur som anges i bifogad litteraturlista.

Examination

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga obligatoriska moment fullgjorts. I varje del får anordnas en hemskrivning, muntliga prov och/eller en skrivning på högst 5 timmar. Betyg på kursen sätts på grundval av poäng givna på de skriftliga uppgifter som förekommer under kursen, hemskrivningar, muntligt prov och resultat på avslutande salsskrivning. Vid särskilda skäl kan examinationen utformas på annat sätt exempelvis muntlig tentamen.

Godkända betyg är väl godkänd (VG) och godkänd (G). Icke godkänt betyg är underkänd (U).

För den som underkänts erbjuds möjlighet till omtentamen i enlighet med Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.

Tillåtna hjälpmedel vid skrivningar är författningstext, kurslitteraturen (inklusive av institutionen tillhandahållet kursmaterial) och egna, handskrivna anteckningar.

Det är inte tillåtet att försöka vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Att använda otillåtna hjälpmedel - som kopior av annan litteratur än kurslitteraturen och sammanställningar av anteckningar som inte är handskrivna - betraktas som fusk. Vid hemtentamen ska tentanden helt på egen hand besvara tentamensfrågorna. Att använda källor utan tydliga källhänvisningar i PM betraktas också som fusk. Misstänkt fusk medför anmälan till universitetets disciplinnämnd. Föreligger fusk kan disciplinnämnden besluta om varning eller avstängning från studier under viss tid, högst sex månader.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2013

Rätt och socialt arbete (RoSA) VT 2013

 • Björkman, Ulla; Lundin, Olle Kommunen och lagen: en introduktion

  4. uppl.: Iustus, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bohlin, Alf Offentlighetsprincipen

  8., [omarb. och utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts Juridik, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hydén, Håkan; Hydén, Therese Rättsregler : en introduktion till juridiken

  6., [omarb. och utök.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Ulf; Rylander, Staffan; Lindblom, Per Henrik Att skriva juridik : regler och råd

  5. uppl.: Uppsala: Iustus, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Juridik för socialt arbete Lind, Anna-Sara; Eneroth, Elisabeth; Petersson Hjelm, Ann-Christine; Leviner, Pernilla; Bäckman, Therese; Fridström Montoya, Therése; Alfvengren, Åsa

  Gleerups, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Alexius Borgström, Katarina; Hollander, Anna Juridik och rättsvetenskap i socialt arbete

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ragnemalm, Hans Förvaltningsprocessrättens grunder

  9., [rev. och utök.] uppl.: Stockholm: Jure, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Singer, Anna Barnets bästa : om barns rättsliga ställning i familj och samhälle

  6., [omarb.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönnberg, Lena Hälso- och sjukvårdsrätt

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagbok

  aktuell utgåva

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Clevesköld, Lars; Lundgren, Lars; Thunved, Anders Handläggning inom socialtjänsten

  16., [rev.] uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Rekommenderad litteratur

 • Malmströms Civilrätt Ramberg, Christina; Sigeman, Tore; Malmström, Åke; Agell, Anders

  22., [rev.] uppl.: Malmö: Liber, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Socialstyrelsens handböcker

 • Barn och unga i socialtjänsten : utreda, planera och följa upp beslutade insatser

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekonomiskt bistånd : stöd för rättstillämpning och handläggning av ärenden i den kommunala socialtjänsten

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)]

  3. uppl.: Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övrig litteratur

Textkompendier med rättsfall m.m. sammanställda av institutionen

För all litteratur gäller att om ny upplaga ges ut före kursstart, så skall den nya upplagan användas.