Kursplan för Socialpolitik och välfärd

Social Policy and Welfare

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC113
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G2F, Socialt arbete G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-12-05
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 49, 2012
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 75 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ämnen: Sociologi och socialt arbete.

Innehåll

Student ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • beskriva och analysera statens formella styrning över den lokala nivån
 • redogöra för socialpolitikens kopplingar till den ekonomiska utvecklingen och till olika ekonomiska styrmedel
 • redogöra för den offentliga förvaltningens, statens och kommunernas roll i samhället och särskilt i relation till medborgarna
 • visa kunskap om den svenska socialpolitiken i internationell belysning
 • visa kunskap om strukturomvandlingen av svensk välfärd
Färdighet och förmåga
 • urskilja och kritiskt bearbeta olika socialpolitiska fördelningsprinciper
 • kritiskt granska de olika inrikningarna i den sociala ingenjörskonsten
 • analysera organisationers uppbyggnad och funktion
 • tillämpa enklare former av ekonomiska beräkning
 • analysera lednings- och personalfrågor med hjälp av organisationsforskningens specifika begrepp och teorier
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förstå och kritiskt reflektera över hur den ekonomiska politiken påverkar individer, grupper och verksamheter i samhället
 • förstå och kritiskt reflektera över hur välfärdspolitiken påverkar individer, grupper och verksamheter i samhället
 • förstå och kritiskt reflektera över hur arbetsmarknadsrättsliga lagar påverkar anställda inom välfärdsorganisationer

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom salsskrivning, hemskrivning, inlämningsuppgifter, seminarier och/eller fördjupningsarbete. Kursen betygssätts med något av betygen väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 49, 2012

 • Berg, Claes Global ekonomi : en introduktion till samhällsekonomi och politisk ekonomi

  2., uppdaterade uppl.: Stockholm: SNS förlag, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gustafsson, Agne Kommunal självstyrelse : kommuner och landsting i det politiska systemet

  7., [omarb.] uppl.: Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle), 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hansson, Jan-Inge; Martinsson, Stefan Så fungerar kommunens ekonomi : om att trygga kommunens framtid

  [Omarb. utg.]: Höganäs: Kommunlitteratur, 2008

  Enligt kurslärares uppgift även på Studentlitteratur (2009).

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, I; Henning, R (red) Offentligt ledarskap : om förändring, förnyelse och nya ledarideal

  Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Håkan Socialpolitiska klassiker

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Vahlne Westerhäll, Lotta Den starka statens fall? : en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Åmark, Klas Hundra år av välfärdspolitik : välfärdsstatens framväxt i Norge och Sverige

  1. uppl.: Umeå: Boréa, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer:
Vetenskapliga artiklar.

Referenslitteratur:

Välfärdsbokslutet SOU 2001:79
Finns i fulltext på
http://www.regeringen.se/sb/d/186/a/2752

Observera att det finns del 1 och del 2.