Kursplan för Introduktion till ekonomisk sociologi

Introduction to Economic Sociology

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2SC112
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2012-11-13
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 26, 2013
  • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt ämne.
  • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen ges på engelska.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2013

Tag kontakt med kursansvarig lärare för besked angående litteratur.