Kursplan för Personlig och professionell utveckling

Personal and Professional Development

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Mål

Kursens mål är, att den studerande genom ett växelspel mellan teoretiska kunskaper och praktiska övningar arbetar med personlig utveckling och självkännedom, samt utvecklar färdigheter av central betydelse för det sociala arbetets praktik. Praktiska övningar ska ge färdigheter i att leda olika slags grupper.

Efter genomgången kurs ska den studerande

 • ha tillägnat sig kännedom om hur arbete i reflektionsgrupper kan gå till i praktiken.
 • ha tillägnat sig kännedom om olika metoder att arbeta med attityder, värderingar och etiska frågeställningar, som exempelvis värderingsövningar och rollspel.
 • ha visat förmåga att formulera frågeställningar för att i grupp reflektera över det sociala arbetets praktik.
 • ha visat förmåga att under handledning leda PPU-seminarier för medstuderande.
 • ha visat förmåga att reflektera över och kritiskt granska den egna positionen och rollen i gruppen, samt över det egna sättet att leda grupper.
 • ha visat förmåga att reflektera och kritiskt granska gruppens dynamik och utveckling.
 • ha visat förmåga att reflektera över och kritiskt granska det egna förhållningssättet till andra teman av central betydelse för det sociala arbetets praktik, som värdegrund, etiska riktlinjer, perspektiv på brukare, perspektiv på professionalitet, förhållningssättet till maktrelationer och ojämlikhet, hur personliga egenskaper kan vara en resurs i det sociala arbetet, perspektiv på sig själva som mentorer, samt empowerment i det sociala arbetet både när det gäller den egna arbetssituationen och när det gäller brukarens situation.

Undervisning

Undervisningen sker genom arbete i grupper.

Examination

Kursen löper under termin 1- 5 med 2 högskolepoäng för varje termin. Varje termin tenteras. För godkänd (G) krävs närvaro och aktivt deltagande vid minst 75 % av terminens undervisningstillfällen samt godkända skriftliga inlämningsuppgifter. För godkänd (G) på hela kursen (10 hp) krävs G på varje termin.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

 • Introduktion till PPU termin 1, Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

 • Verktygslåda för termin 2, Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

 • Exempel på seminarier termin 2, Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium/elektronisk resurs

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

 • Instruktion för termin 3, Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

 • Instruktion för termin 4, Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

 • Handledning för gruppledare för studenter på termin 1 & 2 (termin 5 & 6) Personlig och professionell utveckling (PPU) Kurskompendium

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2011

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Gerdman, Axianne Klient, praktikant, handledare : om att utveckla en egen yrkesteori : handledning av studerande inom vård- och omsorgsutbildningar

  Utök. och rev. utg.: Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Näslund, Johan; Ögren, Marie-Louise Grupphandledning : forskning och erfarenheter från olika verksamhetsområden

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst