Kursplan för Sociala villkor och sociala problem I

Social Conditions and Social Problems I

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 14 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC102
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2012
 • Behörighet: Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Mål

Kursens mål är att studenten tillägnar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i ämnet sociologi.
Efter genomgången kurs förväntas studenten

 • kunna visa på grundläggande kunskaper om sociologiska perspektiv på och centrala teorier om förhållandet samhälle - grupp - individ.
 • kunna tillämpa dessa sociologiska kunskaper i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå.
 • kunna visa förståelse för och reflektera över sociologiska frågeställningar utifrån det sociala arbetets praktikområden.
 • kunna redogöra för och kritiskt granska sociologiska texter.
 • kunna visa på en grundläggande förståelse om samhällsvetenskapliga forskningsmetoder samt hur dessa metoder kan omsättas i praktiken.
 • kunna kommunicera och diskutera dess sociologiska kunskaper skriftligt och muntligt.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat / studiehandledningen. Frånvaro utan giltiga skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom salsskrivning alternativt hemskrivning, inlämningsuppgifter och seminarier. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar efter det att resultatet finns tillgängligt för studenten. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG om inte särskilda skäl föreligger.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

 • Oskarson, Maria; Bengtsson, Mattias; Berglund, Tomas En fråga om klass : levnadsförhållanden, livsstil, politik

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Giddens, Anthony; Griffiths, Simon Sociologi

  4., omarb. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gilje, Nils; Grimen, Harald Andersson, Sten Samhällsvetenskapernas förutsättningar

  3. uppl.: Göteborg: Daidalos, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Goffman, Erving Bergström, Sven Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik

  4. uppl., 4. tr.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hjerm, Mikael; Lindgren, Simon Introduktion till samhällsvetenskaplig analys

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jacobsson, Katarina; Thelander, Joakim; Wästerfors, David Sociologi för socionomer : en stående inbjudan

  1. uppl.: Malmö: Gleerups utbildning, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Repstad, Pål Nilsson, Björn Närhet och distans : kvalitativa metoder i samhällsvetenskap

  4., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer: Anvisat material