Kursplan för Kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap

Qualitative Methods in the Social Sciences

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2SC099
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1F
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2012-03-08
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 30, 2012
  • Behörighet: Grundexamen om minst 120 poäng/180 hp, varav minst 60 poäng/90 hp inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande.
  • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs (s.k. färdighetskurs) inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna använda sig av, värdera och kritiskt reflektera kring olika kvalitativa metoder inom samhällsvetenskaperna.

Innehåll

På kursen presenteras olika kvalitativa metoder och deras grundläggande frågeställningar behandlas. Studenterna får i tillämpningsövningarna även lära sig att använda de olika metoderna.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Deltagandet i saminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom individuellt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen är en av flera färdighetskurser inom masterprogrammet i samhällsvetenskap. För examen från det samhällsvetenskapliga masterprogrammet krävs två godkända färdighetskurser.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2012

Liitteratur meddelas av kursansvarig lärare.