Kursplan för Sociologi B

Sociology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2011-12-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2012
 • Behörighet: Sociologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på B-nivå och som programkurs.

Mål

Mål/Förväntade studieresultat

Kursen är en fortsättning av baskurs A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys och forskning. Kursen har två huvudmoment: studier i teoretisk sociologi, såväl klassisk som nutida, samt ett fördjupat studium av det sociologiska arbetssättet. I det senare är den avslutande uppsatskursen central. I möjligaste mån kommer B-kursen att spegla den aktuella forskning som bedrivs vid institutionen. Delkurserna, särskilt delkurs 2, kommer därför att kunna variera från termin till termin.

Efter avslutad kurs ska studenten:


 • kunna kritiskt diskutera och behandla sociologiska frågeställningar utifrån olika sociologiska perspektiv och teorier

 • kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa

 • kunna diskutera val av metod och design utifrån en specifik frågeställning

 • kunna med handledning genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter

 • ha grundläggande färdigheter i att samla in, kritiskt granska och bearbeta information från olika datakällor

 • ha särskilda kunskaper om minst ett sociologiskt forskningsområde

 • ha förmåga till aktivt deltagande i seminariediskussioner samt till att presentera artiklar som samlats in kring en egen frågeställning

 • ha förmåga att i grupp författa en kortare uppsats inom ett avgränsat ämnesområde

 • kunna göra korrekta referenslistor och hänvisningar till såväl tryckta som elektroniska källor

 • kunna diskutera och försvara en kortare uppsats i ett seminarium samt genomföra en opposition på en motsvarande uppsats

 • kunna med handledning kommunicera och diskutera sociologiskt relevant information, problem och analysresultat skriftligt och muntligt till olika grupper

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

1. Sociologiska klassiker, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att studenten fördjupar den kunskap som tillägnats på A-nivå genom att med utgångspunkt i egna texter av Marx, Weber och Durkheim utveckla sin förståelse av klassisk teori samt av sociologins utveckling.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • kunna beskriva grunddragen i sociologins historiska utveckling avseende ämnets tillkomst som akademisk disciplin och som en del av samhällsvetenskaperna

 • ha insikt om sociologins särart i förhållande till andra samhällsvetenskapliga discipliner såsom ekonomi, statskunskap och psykologi

 • ha kunskap om den skotska upplysningsfilosofin som en tidig teori om samhället och kunskap om Karl Marx och Emile Rousseau som civilisationskritiska upplysningsfilosofer

 • ha kunskap om sociologin som en positiv vetenskap om samhället och den sociala ingenjörskonsten (Auguste Comte)

 • ha kunskap om läran om samhället som en biologisk organism (Spencers socialdarwinism)

 • ha kunskap om Emile Durkeim och sociologin som en lära om sociala normer och värden som sociala fakta

 • ha kunskap om historicismens och neokantianismens arv inom den klassiska tyska sociologin, Webers idealtyper och Simmels sociala former liksom om deras analyser av det moderna samhället

 • ha kunskap om de sociologiska klassikernas uppfattning om den samhälleliga moderniseringen

 • ha kunskap om de kvinnliga pionjärerna inom den konkreta socialforskningen


2. Modern socialteori, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att studenten utvecklar sin kunskap om socialpsykologisk och sociologisk teori som är teoretiska utgångspunkter hos alla moderna socialteorier. Målet är att utöka studentens förmåga att integrera och jämföra olika teorier och teoretiska inriktningar samt studentens förmåga till kritisk diskussion med hjälp av socialpsykologiska och sociologiska begrepp. Delkursen innebär att studenterna läser originaltexterna hos några av de mest signifikanta teoretiker och samhällskritiker inom modern socialteori.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

 • ha en relativt bred bild av modern teoribildning inom sociologi och socialpsykologi

 • kunna med hjälp av socialteoretiska begrepp kritiskt kunna diskutera aktuella sociologiska och socialpsykologiska perspektiv, deras betydelse och tillämpning

 • ha särskilda kunskaper om några av de viktigaste nya öppningarna för modern samhällskritik

 • kunna muntligt kommunicera om aktuella teoridebatten i seminarieform

 • kunna sätta sig in i ett problemområde och skapa ett teoretiskt ramverk


3. Metod och analys II samt fördjupningsarbete, 15 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av ett uppsatsförberedande fördjupningsarbete.

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna planera, genomföra och kritiskt reflektera kring:

 • etnografiska datainsamlingsmetoder

 • intervju- och textbaserade datainsamlingsmetoder

 • kvantitativa datainsamlingsmetoder


Vidare ska studenten kunna:


 • värdera, välja och integrera kursens olika datainsamlingsmetoder

 • använda sig av kursens olika datainsamlingsmetoder för att analysera och besvara en egenhändigt formulerad frågeställning

 • kunna rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier, och handledning. Aktivt deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro utan giltiga skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Vid frånvaro från merparten av seminarierna krävs även muntlig komplettering. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom salsskrivning, hemskrivning, inlämningsuppgifter, seminarier och/eller fördjupningsarbete. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar från det, att resultatet finns tillgängligt för studenten. Vid salsskrivning erbjuds omtentamenstillfällen.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2012

Delkurs 1. Sociologiska klassiker, 7,5 hp

 • Beauvoir, Simone de Inczèdy-Gombos, Adam; Moberg, Åsa Det andra könet

  Stockholm: Norstedt, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Durkheim, Emile The division of labour in society

  [2. ed.]: Basingstoke: Macmillan, 1984

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Marx, Karl Kapitalet : kritik av den politiska ekonomin. Bok 1, Kapitalets produktionsprocess

  4. uppl.: Lund: A-Z, 1981

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weber, Max Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

  Lund: Argos, 1978

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material

Delkurs 2. Modern socialteori, 7,5 hp

 • Harrington, Austin Modern social theory : an introduction

  Oxford: Oxford University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lemert, Charles Social theory : the multicultural and classic readings

  3. ed.: Boulder, Colo.: Westview, cop. 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Referenslitteratur

Delkurs 3. Metod och analys II samt fördjupningsarbete, 15 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Versioner av litteraturlistan