Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-12-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2011
 • Behörighet: Sociologi (AOP) A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på B-nivå och som programkurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys, metodfrågor och forskning som rör arbetslivs- och personalfrågor. Kursen är en fortsättning av baskurs Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) A. Kursen har två huvudmoment: studier i personal- och ledningsfrågor, samt ett fördjupat studium av det sociologiska arbetssättet. I det senare är den avslutande uppsatskursen central.

1. Personal och ledning, 15 högskolepoäng
Delkursen är problemorienterad, och uppbyggd kring ett antal teman av vikt för personalarbete. Kursen kombinerar föreläsningar, seminarier och självständigt arbete i grupp. Kursen syftar till att genom aktiv problemlösning generera insikter och erfarenheter som binder samman tidigare terminers teoretiska lärdomar med praktiskt personalarbete i större organisationer.
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:


 • redogöra och jämföra relevanta begrepp och teorier för personalarbete och organisationsanalys

 • integrera teori och praktik inom området genom aktiv problemlösning

 • sammanfatta och redovisa sina slutsatser på ett övertygande sätt i såväl skriftlig som muntlig form.


2. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 högskolepoäng
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av en uppsats.

Efter avslutad delkurs ska studenten:


 • kunna beskriva sociologiskt material med hjälp av beskrivande statistik och i form av tabeller och diagram

 • kunna formulera och pröva hypoteser om bivariata relationer inom sociologiskt material

 • kunna planera och genomföra enklare kvalitativa intervjuer och observationer för att analysera sociologiska problem

 • kunna integrera både kvantitativt och kvalitativt baserade resultat för att öka förståelsen av sociala processer

 • kunna genomföra en studie med ansatsen grundad teori

 • kunna analysera ett empiriskt material med hjälp av ett kvalitativt dataprogram t.ex. Atlas ti

 • kunna rapportera egna analyser skriftligen och muntligen.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro av giltiga skäl från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Vid frånvaro från merparten av seminarierna krävs även muntlig komplettering. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Delkurserna examineras genom hemskrivning eller inlämningsuppgifter, seminarier, en uppgift utförd i ett dataprogram samt uppsats. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas senast 14 kalenderdagar från det, att resultatet finns tillgängligt för studenten.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2012

Delkurs 1. Personal och ledning, 15 hp

 • Organisationer och samhälle : analytiska perspektiv

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christensen, Tom; Ivarsson Westerberg, Anders Organisationsteori för offentlig sektor

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla Institutionell teori : idéer, moden, förändring

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Granberg, Otto PAOU : personaladministration, HRM och organisationsutveckling

  8., [rev. och utök.] utg.: Stockholm: Natur och kultur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lukes, Steven Gundenäs, Henrik Maktens ansikten

  [Ny utök. utg.]: Göteborg: Daidalos, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Montin, Stig Moderna kommuner

  3. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wahl, Anna Det ordnar sig : teorier om organisation och kön.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Anvisat material.

Referenslitteratur

Delkurs 2. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 hp

 • Aspers, Patrik Etnografiska metoder : att förstå och förklara samtiden

  2., [uppdaterade och utökade] uppl.: Malmö: Liber, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Börjesson, Mats; Palmblad, Eva Diskursanalys i praktiken

  1. uppl.: Malmö: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sandberg, Bo; Faugert, Sven Perspektiv på utvärdering

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Trost, Jan Kvalitativa intervjuer

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillkommer:
Anvisad litteratur.

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan