Kursplan för Samtalsmetodik och kommunikation i socialt arbete

Conversation Methods and Communication

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PE601
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Pedagogik G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-06-10
 • Inrättad av: Pedagogiska institutionens styrelse
 • Reviderad: 2010-12-01
 • Reviderad av: Prefekten vid pedagogiska institutionen
 • Gäller från: vecka 01, 2011
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande 45 högskolepoäng. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Ansvarig institution är Pedagogiska institutionen.

Mål

Kursens syfte är att de studerande enskilt och i grupp, ska utveckla en grundläggande kunskap om metoder och förhållningssätt i samband med samtalsprocesser i socialt arbete. Vidare är syftet att de studerande ska utveckla en förmåga att analysera egna övningssamtal i förhållande till relevanta teoretiska perspektiv samt utveckla samtalsmetodiska färdigheter. Särskilt beaktas interpersonella processer och maktrelationer i samtal.

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna


 • redovisa och kritiskt reflektera över olika samtalsmetoder och förhållningssätt samt tillämpning av dessa i socialt arbete

 • redovisa och kritiskt reflektera över olika teoretiska perspektiv på professionella samtal

 • redovisa kunskap och förståelse för viktiga etiska principer och de svårigheter det professionella samtalet kan innebära för berörda vuxna och eller barn och unga

 • visa en grundläggande förmåga att leda professionella samtal med hjälp av olika samtalsmetoder och med olika förhållningssätt

 • genomföra enklare analyser av professionella samtal

 • kritiskt reflektera över och diskutera genomförande och analys av professionella samtal med hänsyn till vetenskapliga och etiska aspekter

Innehåll

Kursen behandlar följande områden.


 • Professionella samtal som ett led i socialt arbete

 • Etik och bemötande vid samtal i enlighet med gällande sekretesslagstiftning och myndighetsutövning

 • Träning i att leda professionella samtal: förhållningssätt och grundläggande färdigheter i samtalsmetodik i samtal riktade mot särskilt utsatta grupper

 • Olika samtalsmetoders teoretiska utgångspunkter

 • Analys av professionella samtal

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, praktiska övningar, seminarier och/eller grupparbeten. Kursinnehållet kräver delvis obligatorisk närvaro. Vid kursstart presenteras hur frånvaro från obligatoriska moment ska kompenseras.

Examination

Examination sker genom bedömning av muntliga och skriftliga uppgifter såväl enskilt som i grupp.
Betygskriterier redovisas i separat dokument.

Övriga föreskrifter

För slutbetyg VG krävs VG på minst hälften av kursens totala poäng.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 03, 2011

Kurslitteratur

 • Holmsen, Merete; Lindelöf, Inger; Midthun, Kjell E. Samtalsbilder och teckningar : samtal med barn i svåra situationer

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lundin, Kerstin; Wedin, Åsa Klarspråk i socialtjänsten : hur man skriver lättlästa beslut, utredningar och journaler

  1. uppl.: Stockholm: Gothia, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Miller, William R.; Rollnick, Stephen Motiverande samtal : att hjälpa människor till förändring

  Norrköping: Kriminalvårdens förl., 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rautalinko, Erik Samtalsfärdigheter : stöd för vägledning och ledarskap

  Stockholm: Liber, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Seden, Janet Counselling skills in social work practicec Janet Seden.

  Buckingham ;a Philadelphia: Open University Press, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Øvreeide, Haldor Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer.

  2., [omarb.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare stenciler/artiklar på cirka 150 sidor kan tillkomma.

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan