Kursplan för Psykologi med inriktning mot arbetsliv B

The Psychology of Working Life B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PP532
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-10-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2010
 • Behörighet: För tillträde till kursen krävs tidigare kurser inom PA programmet med godkända kurser motsvarande 120 hp. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslut och riktlinjer

Kursen ges inom Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor. Programansvarig institution är Pedagogiska institutionen. Kursansvarig institution är institutionen för psykologi.

Mål

Delkurs 1: Forskningsmetod I, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten på grundläggande nivå kunna:
• värdera förtjänster och brister i såväl experimentella som icke-experimentella forskningsmetoder,
• avgöra vilken forskningsmetod som använts i en studie och kunna kritiskt värdera dess slutsatser,
• välja mellan olika parametriska och icke-parametriska metoder för statistisk prövning och sedan genomföra en statistisk prövning,
• tillämpa statistikprogram för grundläggande statistiska analyser,
• tillämpa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp på det psykologiska kunskapsområdet.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
- Definiera och beskriva ämnesområdena kognitions- och inlärningspsykologi.
• Återge aktuella centrala teoretiska kognitionspsykologiska förklaringsmodeller och beskriva hur dessa kan förklara olika observerade fenomen, samt identifiera eventuella brister hos dessa modeller.
• Redogöra översiktligt för hur inlärningspsykologiska principer kan användas för att influera beteenden.
• Utifrån kognitionspsykologiska principer ge förslag på tillämpningar på t.ex. inlärningssituationer.
• Formulera ett kognitionsvetenskapligt problem samt identifiera metoder för att lösa detta problem.
• På grundläggande nivå planera och genomföra en mindre undersökning av ett kognitivt fenomen med mänskliga deltagare.
• Sammanställa och beskriva data och dra grundläggande slutsatser utifrån resultaten.
• I gruppsamarbete producera en skriftlig rapport som i stora drag följer vedertagna formella kriterier samt efterlever grundläggande krav på vetenskaplighet.
• Muntligt kunna föra kritiska diskussioner av vetenskaplig metod i andra studenters arbeten samt försvara annans kritik av eget arbete.

Delkurs 3: Perception, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
• redogöra översiktligt för centrala teorier och problem inom perceptionspsykologi,
• redogöra översiktligt för utvecklingen av och den neurologiska bakgrunden till människans perceptuella funktioner,
• planera, genomföra och i tal och skrift redovisa en experimentell undersökning.

Delkurs 4: Socialpsykologi, 7.5 högskolepoäng
Efter genomgången delkurs skall studenten kunna:
• redogöra för fenomen som undersöks inom experimentell socialpsykologi,
• redogöra för teorier inom experimentell socialpsykologi,
• definiera och exemplifiera begrepp inom experimentell socialpsykologi,
• applicera begrepp inom experimentell socialpsykologi på vardagliga fenomen,
• designa en experimentell studie av ett socialpsykologiskt fenomen,
• designa en sambandsstudie av ett socialpsykologiskt fenomen,

Innehåll

Delkurs 1: Forskningsmetod
Delkursen innehåller tre huvudmoment: metod, statistik och vetenskapsteori. I delkursen introduceras allmänpsykologins forskningsmetoder, liksom användningen av statistiska metoder, bland annat variansanalys och regressionsanalys. I avsnittet ingår laborationer/räknestugor. Delkursen ger även en kort presentation av vetenskapsteori för att sätta in metod- och statistikundervisningen i en vetenskaplig, meningsfull kontext.

Delkurs 2: Kognitions- och inlärningspsykologi
Delkursen ger en allmän introduktion till inlärningspsykologi och kognitionspsykologi. Inlärningsavsnittet (motsvarande 1,5 hp) behandlar hur beteenden utvecklas i interaktion mellan individen och miljön, med betoning på klassisk och operant betingning. Kursens tonvikt ligger på kognitionspsykologi (motsvarande 4,5 hp) som behandlar tänkande och kunskapsprocesser, med bl.a. minne som en central komponent. Övriga områden som berörs är neuropsykologi, kunskapsrepresentation, beslutsfattande, visualisering, språk och problemlösning. I ett laborationsmoment utförs en experimentell undersökning som illustrerar kognitionspsykologiska fenomen (motsvarande 1,5 hp) med syfte att ge en tillämpad introduktion till vetenskaplig problemformulering, metod och rapportskrivning.

Delkurs 3: Perception
Delkursen är uppdelad i två moment, en ämnesteoretisk del (6 hp) och en laboration (1,5 hp). Delkursen innehåller centrala teorier, metoder och forskningsresultat inom perceptionspsykologi. Den neurologiska basen för perception och perceptuell utveckling behandlas också. Laborationen består i genomförandet av en mindre experimentell undersökning av någon frågeställning relaterad till det perceptionspsykologiska forskningsfältet. Laborationen inkluderar planering, datainsamling och resultatbearbetning, samt att i tal och skrift redovisa denna undersökning

Delkurs 4: Socialpsykologi
Kursen är uppdelad på två moment, det ena avhandlar socialpsykologisk teori och forskning (6 hp) och det andra består av en laboration i samtal och kommunikation (1,5 hp).

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, seminarier och handledning i samband med laborationer.

Examination

Examinationen äger rum i form av skriftliga individuella prov samt i form av skriftliga och muntliga redovisningar i samband med gruppövningar och laborationer.
Vid examination används betygsskalan underkänd, godkänd och väl godkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Närvaro vid laborationer och gruppövningar är obligatorisk. Härtill kommer obligatorisk närvaro vid forskningspresentation under rubriken "forskningsintroduktion". Eventuella krav på ytterligare obligatorisk närvaro framgår av schema eller annan information inför delkurs.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2010

Forskningsmetod

Kognitions- och inlärningspsykologi

 • Goldstein, E.Bruce Cognitive psychology: connecting mind, research and everyday experience

  2 ed.: London: Belmont, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ramnerö, Jonas; Törneke, Niklas Beteendets ABC : en introduktion till behavioristisk psykoterapi

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

Perception

 • Goldstein, E. Bruce Sensation and perception.

  8. ed.: Australia ; [Pacific Grove, Ca.]: Wadsworth-Thomson Learning, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

Socialpsykologi