Kursplan för Kvantitativa metoder

Quantitative Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST106
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2009-09-01
 • Reviderad av: Davoud Emamjomeh
 • Gäller från: vecka 31, 2009
 • Behörighet: För att antas till kursen krävs grundexamen om minst 120 p/180 hp, varav minst 60 p/90 hp inom samhällsvetenskapligt ämne, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall:
• ha fått övning i att tillämpa grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare
• kunna använda statistiska programpaket för analys av statistiska data
• kunna tolka resultaten av en statistisk analys
• vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen
• ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Praktisk tillämpning av statistiska metoder inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga området. Datainsamling och urvalsmetoder. Inferens, samband mellan variabler, korrelation, regressionsanalys, modeller för dikotoma/polytoma beroende variabler, analys av enkätdata är exempel på områden som behandlas under kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar.

Examination

Examinationen består av en skriftlig tentamen och 3 skriftliga inlämningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2011

 • Moore, David S.; McCabe, George P.; Craig, Bruce A. Introduction to the practice of statistics

  6. ed.: New York: W. H. Freeman, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan