Kursplan för Sociologi B

Sociology B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC012
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-06-04
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2008
 • Behörighet: Sociologi A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på B-nivå och som programkurs.

Mål

Mål/Förväntade studieresultat

Kursen är en fortsättning av baskurs A och syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys och forskning. Kursen har två huvudmoment: studier i teoretisk sociologi, såväl klassisk som nutida, samt ett fördjupat studium av det sociologiska arbetssättet. I det senare är den avslutande uppsatskursen central. I möjligaste mån kommer B-kursen att spegla den aktuella forskning som bedrivs vid institutionen. Delkurserna, särskilt delkurs 2, kommer därför att kunna variera från termin till termin.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• kunna kritiskt diskutera och behandla sociologiska frågeställningar utifrån olika sociologiska perspektiv och teorier
• kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa
• kunna diskutera val av metod och design utifrån en specifik frågeställning
• kunna med handledning genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter
• ha grundläggande färdigheter i att samla in, kritiskt granska och bearbeta information från olika datakällor både tryckta och elektroniska
• ha särskilda kunskaper om minst ett sociologiskt forskningsområde
• ha förmåga till aktivt deltagande i seminariediskussioner samt till att presentera artiklar som samlats in kring en egen frågeställning
• ha förmåga att i grupp författa en kortare uppsats inom ett avgränsat ämnesområde
• kunna göra korrekta referenslistor och hänvisningar till såväl tryckta som elektroniska källor
• kunna diskutera och försvara en kortare uppsats i ett seminarium samt genomföra en opposition på en motsvarande uppsats
• kunna med handledning kommunicera och diskutera sociologiskt relevant information, problem och analysresultat skriftligt och muntligt till olika grupper

Innehåll

Kursen består av följande tre delkurser:

1. Sociologiska klassiker, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att studenten fördjupar den kunskap som tillägnats på A-nivå genom att med utgångspunkt i egna texter av Marx, Weber och Durkheim utveckla sin förståelse av klassisk teori samt av sociologins utveckling.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna beskriva grunddragen i sociologins historiska utveckling avseende ämnets tillkomst som akademisk disciplin och som en del av samhällsvetenskaperna
• ha insikt om sociologins särart i förhållande till andra samhällsvetenskapliga discipliner såsom ekonomi, statskunskap och psykologi
• ha kunskap om den skotska upplysningsfilosofin som en tidig teori om samhället och kunskap om Karl Marx och Emile Rousseau som civilisationskritiska upplysningsfilosofer
• ha kunskap om sociologin som en positiv vetenskap om samhället och den sociala ingenjörskonsten (Auguste Comte)
• ha kunskap om läran om samhället som en biologisk organism (Spencers socialdarwinism)
• ha kunskap om Emile Durkeim och sociologin som en lära om sociala normer och värden som sociala fakta
• ha kunskap om historicismens och neokantianismens arv inom den klassiska tyska sociologin, Webers idealtyper och Simmels sociala former liksom om deras analyser av det moderna samhället
• ha kunskap om de sociologiska klassikernas uppfattning om den samhälleliga moderniseringen
• ha kunskap om de kvinnliga pionjärerna inom den konkreta socialforskningen


2. Sociologisk teori: allmän eller tillämpad, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att studenten inom ett särskilt forskningsområde utvecklar sin kunskap om sociologisk teori och sin förmåga till kritisk diskussion med hjälp av sociologiska begrepp. Delkursen syfte är även att studenten påverkar sin utbildning genom att välja bland olika inriktningar. Avsikten är att erbjuda flera alternativa teorikurser av vilka studenten väljer en. Denna delkurs kan då vara allmän eller tillämpad. Visst/vissa alternativ kan komma att ges som läskurs med minimal undervisning. Anvisningar om vilka alternativ som föreligger ges vid terminsstarten.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha insikter i ett för institutionen aktuellt forskningsområde
• kunna med hjälp av sociologiska begrepp kritiskt diskutera aktuella problem inom ett aktuellt forskningsområde
• kunna muntligt kommunicera om det aktuella området i seminarieform


3. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av en uppsats.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna beskriva sociologiskt material med hjälp av beskrivande statistik och i form av tabeller och diagram
• kunna formulera och pröva hypoteser om bivariata relationer inom sociologiskt material
• kunna planera och genomföra enklare kvalitativa intervjuer och observationer för att analysera sociologiska problem
• kunna integrera både kvantitativt och kvalitativt baserade resultat för att öka förståelsen av sociala processer
• kunna genomföra en studie med ansatsen grundad teori
• kunna analysera ett empiriskt material med hjälp av ett kvalitativt dataprogram t.ex. Atlas ti
• kunna rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier, och handledning. Aktivt deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Delkurserna examineras genom hemskrivning eller inlämningsuppgifter, en uppgift utförd i ett dataprogram samt uppsats. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas inom 10 dagar.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2008

Delkurs 1. Sociologiska klassiker, 7,5 hp

Anvisat material

Delkurs 2. Sociologisk teori: allmän eller tillämpad, 7,5 hp

Litteratur meddelas av undervisande lärare.

Delkurs 3. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 hp

Anvisat material:
Litteratur till uppsatsarbetet omfattar cirka 1000 sidor

Referenslitteratur

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst