Kursplan för Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal B

Sociology with Orientation towards Work, Organisation and Human Resource Management B

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC018
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-04-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2008
 • Behörighet: Sociologi (AOP) A
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som fristående kurs på B-nivå och som programkurs.

Mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse av sociologisk analys, metodfrågor och forskning som rör arbetslivs- och personalfrågor. Kursen är en fortsättning av baskurs Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) A. Kursen har två huvudmoment: studier i arbetssociologi, lednings- och personalfrågor samt ett fördjupat studium av det sociologiska arbetssättet. I det senare är den avslutande uppsatskursen central.

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha utvecklat kunskaper i några centrala och moderna klassiker inom arbetssociologin
• ha utvecklat kunskaper inom ämnesområden som ledarskap och organisationskultur liksom om användningen av organisationsforskningens specifika begrepp och teorier
• ha utvecklad förståelse av lednings- och personalfrågor
• kunna redogöra för grunderna i olika kvalitativa och kvantitativa metoder samt tillämpningen av dessa
• kunna diskutera val av metod och design utifrån en specifik frågeställning
• kunna med handledning genomföra enklare arbetssociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter
• ha grundläggande färdigheter i att samla in, kritiskt granska och bearbeta information från olika datakällor både tryckta och elektroniska
• ha förmåga till aktivt deltagande i seminariediskussioner samt till att presentera artiklar som samlats in kring en egen frågeställning
• ha förmåga att i grupp författa en kortare uppsats inom ett avgränsat ämnesområde
• kunna göra korrekta referenslistor och hänvisningar till såväl tryckta som elektroniska källor
• kunna diskutera och försvara en kortare uppsats i ett seminarium samt genomföra en opposition på en motsvarande uppsats
• kunna med handledning kommunicera och diskutera sociologiskt relevant information, problem och analysresultat skriftligt och muntligt till olika grupper

Innehåll

Kursen delas upp i nedanstående tre delkurser:

1. Organisation och organisering, 7.5 högskolepoäng
Delkursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande förståelse av varför människor organiserar sig och hur de agerar i organisationer. Angreppssättet tar hänsyn till frågor som rör organisationens mikro- och makronivåer. Studenten kommer därvid att tillägna sig kunskap om organisationsteorins historia samt utveckla sina kunskaper inom arbetssociologi. Under delkursen utvecklar studenten även sin förståelse av alternativa perspektiv på organisation och arbetsliv inom till exempel arbetsantropologi, organisations- och arbetspsykologi.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha grundläggande kunskap om det sociologiska tänkandet med tonvikt på organisations- och arbetssociologisk forskning
• ha kunskap om organisationsteorier och organisationsteorins historia
• ha förmåga att analysera en konkret händelse i arbetslivet eller i en organisation utifrån ett valt perspektiv och därmed visa förtrogenhet med teorier och begrepp


2. Ledning, organisation och kultur, 7.5 högskolepoäng.
Delkursens syfte är att studenten med hjälp av för organisationsforskningen specifika begrepp och teorier ytterligare utvecklar sin förståelse av lednings- och personalfrågor. Delkursen fokuserar på två för arbetslivet centrala områden: ledarskap och organisationskultur. Delkursen bygger delvis vidare på de klassiska texterna från första delkursen.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• ha utvecklade kunskaper om klassiska och moderna teorier om ledarskap och organisationskultur
• kunna tillämpa klass- genus- och mångfaldsperspektiv på en organisation i en ingående analys och reflektion över tänkbara konsekvenser
• kunna planera, genomföra och redovisa ett grupparbete kring valda problem med anknytning till delkursens övergripande inriktning


3. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 högskolepoäng.
Delkursen syftar till att studenten fördjupar de kunskaper som tillägnats på A-nivå genom att utveckla en grundläggande förmåga att tillämpa såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Studenten ska kunna genomföra enklare sociologiska undersökningar och kritiskt kunna ta del av forskningsrapporter. Delkursen innehåller bland annat tillämpningsövningar i såväl kvantitativ som kvalitativ metod. Resultatet av tillämpningsövningarna rapporteras skriftligt i form av en uppsats.

Efter avslutad delkurs ska studenten:

• kunna beskriva sociologiskt material med hjälp av beskrivande statistik och i form av tabeller och diagram
• kunna formulera och pröva hypoteser om bivariata relationer inom sociologiskt material
• kunna planera och genomföra enklare kvalitativa intervjuer och observationer för att analysera sociologiska problem
• kunna integrera både kvantitativt och kvalitativt baserade resultat för att öka förståelsen av sociala processer
• kunna genomföra en studie med ansatsen grundad teori
• kunna analysera ett empiriskt material med hjälp av ett kvalitativt dataprogram t.ex. Atlas ti
• kunna rapportera egna analyser skriftligen och muntligen

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, seminarier och handledning. Deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro från obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Delkurserna examineras genom hemskrivning eller inlämningsuppgifter, seminarier, en uppgift utförd i ett dataprogram samt uppsats. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). För slutbetyget VG på hela kursen krävs VG på 50% av hela kursens poäng. Hemskrivningar som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas inom 10 dagar.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2008

Delkurs 1. Organisation och organisering, 7,5 hp

 • Brown, Rupert Group processes : dynamics within and between groups

  2. ed.: Malden, Mass.: Blackwell, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson-Zetterquist, Ulla; Kalling, Thomas; Styhre, Alexander Organisation och organisering

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Liber, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Goffman, Erving Lemert, Charles C.; Branaman, Ann The Goffman reader

  Malden, Mass.: Blackwell, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Scott, W. Richard; Davis, Gerald F. Organizations and organizing : rational, natural, and open system perspectives

  1. ed.: Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall, c2007

  Se bibliotekets söktjänst

Anvisat material.

Referenslitteratur

Delkurs 2. Ledning, organisation och kultur, 7,5 hp

 • Alvesson, Mats; Billing, Yvonne Due Kön och organisation

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bolman, Lee G.; Deal, Terrence E. Nya perspektiv på organisation och ledarskap.

  3., [rev. och uppdaterade]uppl. / [översättning: Anna Holmqvist]: Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

Artiklar enligt kurslärares anvisningar.

Delkurs 3. Metod och analys II samt uppsatsarbete, 15 hp

Anvisat material: Litteratur till uppsatsarbetet cirka 1000 sidor.

Referenslitteratur

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst