Kursplan för Sociologisk teori

Sociological Theory

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC037
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-04-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2008
 • Behörighet: För att antas till kursen krävs grundexamen om minst 120 poäng/180 högskolepoäng, varav minst 60 poäng/90 högskolepoäng i ämnena sociologi eller socialpsykologi.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges både som programkurs och fristående kurs. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten:

• ha tillägnat sig fördjupade kunskaper om sociologiska teorier och teoretiskt tänkande
• ha fördjupat sina kunskaper om hur olika teorier och teoretiska traditioner har influerat ämnets olika inriktningar
• ha fördjupade insikter i skillnader i sociologiska teoriers användning såsom för tolkning av samhällets grundprinciper, olika empiriska sakförhållanden samt för tidsdiagnostiska syften
• ha förmåga till kritisk reflektion över teoriutveckling
• ha fördjupat sin förmåga till användning av teoretiska begrepp och perspektiv
• ha fördjupat sina färdigheter att kommunicera om sociologiskt teoretiskt tänkande i text och muntlig framställning

Innehåll

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper om sociologiska teorier och teoretiskt tänkande samt att studenten fördjupar sin kunskap om hur olika teorier och teoretiska traditioner har influerat ämnets olika inriktningar.
Eftersom sociologin är en multiparadigmatisk vetenskap presenteras och analyseras under kursen de viktigaste teoretiska inriktningarna och tillvägagångssätten. Inom sociologin skiljer man mellan allmän teori, dvs. en teoretisk tolkning av samhällets grundprinciper och forskningsteorier som är ägnade att analysera och tolka konkreta och empiriska sakförhållanden inom samhällets olika områden och institutioner. Därutöver har sociologiskt teoretiserande också ett tidsdiagnostiskt syfte, som under senare tid har kommit att betraktas som viktigt inom vetenskapsområdet. Samtliga tre teoretiska dimensioner kommer att behandlas utförligt under kursen.

Undervisning

Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Aktivt deltagande i seminarier är alltid obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av kursschemat. Frånvaro av obligatoriska moment kompenseras genom inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom hemskrivning och/eller inlämningsuppgifter och seminarier. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Hemskrivningar eller inlämningsuppgifter som lämnas in efter utsatt tid kan inte ges betyget VG, om inte särskilda skäl föreligger. Vid hemskrivning kan rest förekomma, men endast vid ett tillfälle och inlämnas inom 10 dagar.

Övriga föreskrifter

Obligatorisk kurs för studerande inom masterprogrammet i samhällsvetenskap med ingång sociologi
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 24, 2010

Kurslitteratur meddelas av kursansvarig lärare.

Versioner av litteraturlistan