Kursplan för Kvantitativa metoder

Quantitative Methods

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2ST106
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Statistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2008-05-29
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 34, 2008
 • Behörighet: För att antas till kursen krävs grundexamen om minst 120/180 hp, varav minst 60/90 hp inom samhällsvetenskapligt ämne, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Statistiska institutionen

Mål

En student som gått kursen skall:
• ha fått övning i att tillämpa grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare
• kunna använda statistiska programpaket för analys av statistiska data
• kunna tolka resultaten av en statistisk analys
• vara medveten om begränsningar och eventuella felkällor i analysen
• ha förmåga att såväl i muntlig som skriftlig form redovisa resultat av genomförda undersökningar

Innehåll

Praktisk tillämpning av statistiska metoder inom samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga området. Datainsamling och urvalsmetoder. Inferens, samband mellan variabler, korrelation, regressionsanalys, modeller för dikotoma/polytoma beroende variabler, analys av enkätdata är exempel på områden som behandlas under kursen.

Undervisning

Undervisning ges i form av lektioner, gruppövningar, seminarier samt handledning. Deltagandet i seminarierna är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker genom redovisning skriftligt och muntligt av obligatoriska inlämningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2008

Alternativ 1

Alternativ 2

 • Djurfeldt, Göran; Larsson, Rolf; Stjärnhagen, Ola Statistisk verktygslåda : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder.

  Stockholm: Studentlitteratur, 2003

  Se bibliotekets söktjänst