Sociologiska institutionen

Kursplan för Läskurs i ekonomisk sociologi

Reading Course Economic Sociology

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC129
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-12-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2015
 • Behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 hp, varav minst 90 hp sociologi, socialpsykologi eller motsvarande samt antagen till Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation inriktning sociologi. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges endast som programkurs inom ramen för magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation, inriktning sociologi. Kursen ges på engelska.

Mål

Kursen syftar till att träna studentens förmåga att skapa sig en bild av ett forskningsfält och identifiera forskningsluckor i detsamma.

Efter genomgången kurs ska studenten

 • visa förmåga att göra en litteraturöversikt i relation till en identifierad fråga eller ett identifierat tema
 • visa förmåga att på ett systematiskt sätt sammanställa och presentera stora mängder av vetenskapliga källor
 • visa förmåga att reflektera kring och kritiskt identifiera luckor i den existerande litteraturen

Innehåll

Studenten väljer självständigt område och litteratur för författandet av en forskningsöversikt, läser och sammanställer materialet på egen hand samt presenterar resultatet i form av en skriftlig text. Forskningsöversikten ska användas som utgångspunkt i uppsatsarbetet.

Undervisning

Undervisningen består av ett inledande handledningstillfälle i början av kursen och kontakter med läraren under kursens gång.

Examination

Kursen examineras skriftligt genom bedömning av forskningsöversikten. Betyg sätts i enlighet med skalan underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2015

Litteraturen väljs av studenten i samråd med läraren.