Sociologiska institutionen

Kursplan för Introduktion

Introduction

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC128
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Sociologi A1N, Ekonomisk historia A1N, Kulturgeografi A1N, Företagsekonomi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-12-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2015
 • Behörighet: Grundexamen om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom sociologi, socialpsykologi, ekonomisk historia, företagsekonomi, kulturgeografi eller motsvarande samt antagen till Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Ekonomisk-historiska institutionen, Företagsekonomiska institutionen, Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges endast som programkurs inom ramen för magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. Kursen ges på engelska.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • visa kunskap rörande organiserandet och utförandet av forskning i de för kursen relevanta områdena
 • visa förmåga att formulera vetenskapliga frågeställningar
 • visa förmåga att kritiskt granska pågående forskning

Innehåll

Kursen introducerarar studenten för centrala forskningsfrågor inom de fyra skilda ämnena i programmet. Nyligen avslutade och pågående forskningsprojekt kommer att presenteras och diskuteras genom analyser av frågeställningar, teori, empiriska material, analyser och resultat i syfte att visa och diskutera forskningens praktik.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier under vilka aktuella forskningsprojekt presenteras och diskuteras. Litteraturen under kursen är knuten till de olika forskningsprojekten men kan även omfatta mer allmän metodologisk och teoretisk litteratur.

Examination

Kursen examineras skriftligt och muntligt. Betyg sätts i enlighet med skalan underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG).

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2015

Litteraturlista kommer att presenteras för de fyra olika inriktningarna i programmet.