Kursplan för Magisteruppsats i sociologi

Master's Thesis in Sociology

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC127
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Sociologi A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-12-03
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2015
 • Behörighet: Sociologi C, Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal C, Socialpsykologi C eller motsvarande samt minst 15 hp klara inom ramen för det Masterprogram i samhällsvetenskap eller Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation. Kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges endast som programkurs inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap med inriktning sociologi samt magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation med inriktning sociologi. Kursen kan komma att ges på engelska.

Mål

Kursens syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper och vidareutvecklar sina färdigheter i att självständigt och med kritiskt vetenskapligt förhållningssätt initiera, planera och genomföra en mer omfattande sociologisk studie samt avrapportera den i form av en vetenskaplig uppsats av god kvalitet.

Efter avslutad kurs ska studenten när det gäller:

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för och diskutera sociologiska frågeställningar med utgångspunkt i olika sociologiska perspektiv, teorier och begrepp
 • kunna redogöra för och kritiskt reflektera kring förutsättningar, begränsningar och möjligheter i valda kvalitativa och kvantitativa metoder samt kunna motivera val av metod och design utifrån specifika frågeställningar
Färdighet och förmåga
 • kunna kommunicera en genomförd studie i form av en vetenskaplig uppsats
 • klart och intresseväckande kunna kommunicera och analysera sociologiskt relevant information, problem och slutsatser såväl skriftligt som muntligt
 • kunna genomföra informationssökningar från olika källor samt samla in information av relevans för en viss frågeställning inom det sociologiska kunskapsområdet, kritiskt analysera informationen och på ett kvalificerat sätt använda och presentera denna
 • kunna genomföra en kritiskt reflekterande och konstruktiv vetenskaplig opposition på en vetenskaplig uppsats
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • självständigt kunna initiera, avgränsa, utforma och genomföra en sociologisk studie med väl motiverade sociologiska teorier och metoder
 • självständigt kunna samla in information och kritiskt värdera den
 • kunna använda sina sociologiska kunskaper för att göra självständiga och kritiska bedömningar av problem i olika delar av samhället, men hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • aktivt och självständigt kunna bidra till det vetenskapliga samtalet i seminarier

Innehåll

Uppsatsarbetet uförs självständigt och innebär ett djupare studium av en sociologiskt relevant frågeställning, teori eller metod. Arbetet redovisas skriftligt och ska behandlas vid ett seminarium. I samband med ett förberedande moment där studenten utarbetar en uppsatspromemoria tilldelas studenten en handledare. Arbetet med uppsatsen sker på heltid under en halv termin.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier och handledning. Student har rätt till handledning endast under en termin.

Examination

Uppsatsen examineras vid ett seminarium. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Godkänd uppsats samt aktivt deltagande (inklusive oppositionsuppgift) i seminarieverksamheten krävs för att få slutbetyg.

Övriga föreskrifter

Sociologi och sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal (AOP) utgör inte olika ämnen och kan inte heller ingå i examen tillsammans med ämnet socialpsykologi för den som påbörjat sina studier ht 1998 eller senare.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2015

Litteratur till uppsatsarbetet väljs av författaren i samråd med handledaren.