Kursplan för Personlig och professionell utveckling

Personal and Professional Development

Kursplan

 • 10 högskolepoäng
 • Kurskod: 2SC103
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Socialt arbete G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2012-05-30
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2016-11-30
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 26, 2017
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Matematik B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A5/5)
 • Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges som programkurs inom ramen för Socionomprogrammet 210 högskolepoäng. Kursen är en kärnkurs och kan ingå i socionomexamen och/eller kandidatexamen i socialt arbete 180 högskolepoäng.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten, utöver teoretiska och faktakunskaper, utvecklar en handlingskompetens för den kommande yrkesrollen. Vidare att studenten utvecklar kunskaper om grupprocesser samt reflekterar över den egna professionella, personliga utvecklingen och förhållningssättet i relation till den kommande yrkesrollen. Kursens mål är:

 • att den studerande förvärvar kännedom om och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • att den studerande utvecklar en etisk medvetenhet och empatisk förmåga i möten med människor i utsatta livssituationer
 • att den studerande förvärvar kunskap och förståelse för grundläggande teorier om människors lika värde och om mänskliga rättigheter i tillämpning av socialt arbete
 • att den studerande utvecklar förmåga till kritisk reflektion avseende professionellt förhållningssätt, etiska och juridiska aspekter av socialt arbete i muntlig och skriftlig form samt det akademiska skrivandet
 • att den studerande utvecklar förmåga att självständigt leda samtalsgrupper av studenter att kritiskt reflektera teman relevanta för socialt arbete
Studenten ska efter avslutad kurs när det gäller:

Kunskap och förståelse
 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av egna attityder och värderingar i utövandet av socialt arbete
 • kunna visa kännedom och förståelse för betydelsen av makt och handlingsutrymme i utövandet av socialt arbete 
 • kunna visa kännedom och förståelse för grundläggande teorier om människors lika värde och om mänskliga rättigheter
 • kunna visa kännedom och förståelse för grupprocesser
Färdighet och förmåga
 • kunna visa förmåga att leda samtalsgrupper och att föra kritiskt reflekterande samtal
 • kunna visa etisk medvetenhet och empatisk förmåga genom att kritiskt reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt genom att reflektera över mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna kritiskt reflektera över etiska och juridiska aspekter av socialt arbete
 • kunna visa förmåga till kritisk reflektion över den egna kunskapsutvecklingen samt professionella utvecklingen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna analysera och kritiskt reflektera över egna attityder och värderingar av betydelse för socialt arbete
 • kunna värdera olika förhållningssätt i mötet med människor i utsatta livssituationer
 • kunna ta ansvar för egen kompetensutveckling i socialt arbete

Innehåll

Kursen Personlig och professionell utveckling sker i mindre grupper av studenter. Den innehåller kritiskt reflekterande samtal utifrån teman relevanta för socialt arbete och tillämpande moment som trygghetsövningar, värderingsövningar och rollspel. Att självständigt skapa manus med teman till seminarier ingår i kursen. Studenterna får med sina egna manus vara gruppledare för sina kurskamrater. Under utbildningen för studenterna loggbok över sin personliga professionella utveckling.

Undervisning

Undervisningen består av seminarier i personlig och professionell utveckling varannan vecka kontinuerligt under utbildningen, terminerna 1-5. Seminarierna har en fast struktur. Studenterna är indelade i mindre grupper. Studenter från senare terminer i programmet fungerar som gruppledare. Ett självständigt projektarbete utförs under termin 3 inom en verksamhet inom det sociala fältet.

Examination

Seminarierna i personlig och professionell utveckling är obligatoriska. Vid frånvaro ges individuella kompletteringsuppgifter. Självständigt skapade gruppmanus godkänns av kursansvarig. Student som inte medverkat i att skapa gruppmanus ges individuell kompletteringsuppgift. Termin 1 och 2 samt 4 och 5 examineras med en sammanfattande skriftlig kritisk reflexion av de tre loggar som studenten fört under terminen. Under termin 3 examineras projektarbetet skriftligt och muntligt.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 26, 2017

 • Skau, Greta Marie Mellan makt och hjälp : om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare

  3. uppl.: Liber utbildning, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Røkenes, Odd Harald; Hansson, Per-Halvard Bära eller brista : kommunikation och relationer i arbetet med människor

  2 uppl.: Malmö: Gleerups, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Vetenskapliga artiklar och bokkapitel kan tillkomma.