Kursplan för Psykologi i ett livsloppsperspektiv

Psychology in a Lifespan Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2PS905
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Psykologi G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-09-09
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2017-06-16
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2017
 • Behörighet: Tidigare kurser på Socionomprogrammet med godkända kurser motsvarande minst 45 hp och fullgjord PPU. Undantag görs endast om särskilda skäl föreligger.
 • Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Mål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • Kunna beskriva och redogöra för centrala utvecklingspsykologiska teorier
 • Visa kunskap om och förståelse för människans utveckling i ett livsloppsperspektiv
 • Visa kunskap om och problematisera hur individens utveckling är beroende av kulturella (familj)/samhälleliga förhållanden 
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • redogöra för huvuddragen i individens fysiska, sensomotoriska, kognitiva och språkliga, samt personlighetsmässiga och socioemotionella utveckling utifrån livsloppsperspektivet
 • beskriva och problematisera kulturella och samhälleliga faktorers betydelse i individuell utveckling
 • redogöra för och jämföra centrala utvecklingspsykologiska teorier och hur dessa kan belysa olika utvecklingsaspekter hos individer
 • redogöra för och reflektera aktuell forskning inom utvecklingspsykologiska områden och utifrån denna kunna belysa olika utvecklingsaspekter i ett livsloppsperspektiv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
att visa förståelse för och kritiskt reflektera över olika utvecklingsaspekter hos individer utifrån betydelsen av ålder, kön, genus, familj, sociala nätverk samt socioekonomisk tillhörighet, kohort och kultur.

Innehåll

Undervisningen omfattar aspekter av människans utveckling i ett livsloppsperspektiv från barn till vuxenliv och åldrande och ger grundläggande kunskaper om:
1) mognad, inlärning och kognition
2) individens förutsättningar
3) samspelet arv och miljö
4) språklig, personlighetsmässig och socioemotionell utveckling
5) betydelsen av nätverk, stress, ålder, kön, genus och socioekonomisk tillhörighet för individens utveckling
6) anknytningsteori
 
De teoretiska perspektiven som behandlas i kursen är:

 • evolutionspsykologiskt perspektiv
 • biologiskt perspektiv
 • inlärningsteoretiskt perspektiv
 • kognitivt perspektiv
 • psykodynamiskt perspektiv
 • neuropsykologiskt perspektiv
Kursen syftar till att belysa människans utveckling i ett livsloppsperspektiv; från barn till vuxenliv och åldrande. 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Deltagandet i gruppövningar och seminarier är obligatoriskt. Övrig obligatorisk närvaro framgår av studiehandledningen. Skriftlig komplettering av frånvaro från ett seminarium kan endast ske för en mindre del av seminarierna. Innehållet i föreläsningarna kan utgöra grund för examinationsfrågor även i de fall föreläsningarna inte är obligatoriska.

Examination

Den studerande examineras såväl skriftligt som muntligt. Vid den skriftliga examinationen används betygsgraderna väl godkänd, godkänd och underkänd. Vid muntlig examination används betygsgraderna godkänd och underkänd. Innehållet i undervisningstillfällena kan utgöra grund för examination även i de fall undervisningstillfällena inte kräver obligatorisk närvaro.

Övriga föreskrifter

Student som inte uppfyller föreskrivna krav för betyget godkänd ges vanligen tillfälle att ta igen resterande moment nästkommande tillfälle kursen ges och/eller av kursledaren förelagda ersättningsuppgifter.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 34, 2018

 • Klinisk barnpsykologi : utveckling på avvägar Broberg, Anders; Almqvist, Kjerstin; Risholm Mothander, Pia; Tjus, Tomas

  2., rev. utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Artiklar tillkommer

  Institutionen för psykologi,