Sociologiska institutionen

Kursplan för Ekonomisk geografi: lokal innovationsmiljö och industriell konkurrenskraft

Economic Geography: Local Milieus for Innovations and Industrial Competitiveness

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2KU503
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2014-12-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2015
 • Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på Masterprogram i samhällsvetenskap med inriktning kulturgeografi samt på Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. Kursen kan även läsas av studenter på andra masterprogram eller som fristående kurs.

Mål

Ekonomgeografiska studier syftar till att beskriva och förklara samhällets rumsliga organisation och de fysiska, ekonomiska och sociala processer som formar och förändrar resursutnyttjande, näringsliv, bebyggelseformer och sociala mönster samt organisationsformer i olika geografiska miljöer. Utbildningens mål är att träna de studerande att analysera samhällsproblem med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik och därigenom ge förutsättningar för yrkesverksamhet inom områden med ett växande behov av samhällsvetare med kulturgeografisk utbildning, såsom statlig och kommunal förvaltning, organisationer och företag. I utbildningen läggs särskild vikt vid en integration av kunskaper om lokalisering, dimensionering och planering inom den offentliga sektorn med kunskaper om näringslivets lokaliseringsförutsättningar, organisationsformer och regionala struktur. Utbildningen i kulturgeografi präglas av ett samspel mellan ett internationellt och ett nationellt perspektiv.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
- äga kunskap om forskningsfrågor, begrepp och teorier inom modern ekonomisk geografi
- vara väl förtrogen med och kunna använda begrepp som regional specialisering, agglomeration, nätverk, kluster och regionala innovationssystem, kulturella industrier och kreativitetens geografi, ojämn regional utveckling samt närings- och innovationspolitik
- analysera samhällsproblem med hjälp av ekonomisk-geografisk teori och metodik
- aktivt och självständigt bidra i seminariediskussioner och genomföra presentationer av artiklar och av det egna arbetet
- självständigt kunna formulera och behandla ett vetenskapligt problem där ekonomisk geografiska problem är i fokus.

Innehåll

Kursen ger en orientering om forskningsfrågor, begrepp och teorier inom modern ekonomisk geografi. Kursen behandlar bland annat följande teman: regional specialisering, agglomeration, nätverk, kluster och regionala innovationsystem, kulturella industrier och kreativitetens geografi, ojämn regional utveckling samt närings- och innovationspolitik. Vidare belyses de pågående debatterna kring globalisering med vikt på relationen mellan lokal förankring och globalt beroende, och regionala innovationsystem. Kursen vänder till studenter som har huvudämnet samhällsgeografi, men också till andra samhällsvetare och ekonomer med intresse för företags- och teknologiutveckling; industriella innovationsprocesser; effekter av ekonomisk integration och globalisering.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, seminarier, exkursioner, rapportskrivande och övningar.

Examination

Kursen examineras både skriftligt och muntligt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.