Kursplan för Magisteruppsats i kulturgeografi (SAEO)

Master's Thesis in Human Geography (SAEO)

  • 15 högskolepoäng
  • Kurskod: 2KU086
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1E
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2014-12-18
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 28, 2015
  • Behörighet: Antagen till Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation med 15 hp avklarade kurser inom programmet.
  • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation, 60 hp, med kulturgeografisk inriktning. Kursen ges på engelska.

Mål

Syftet med kursen är att de studerande skall planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning samt självständigt genomföra en opposition. Därvid skall studenten diskutera val av metod och analysera samhällsproblem med hjälp av kulturgeografisk teori och metodik. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent.

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

• Kritiskt, självständigt och kreativt kunna identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar inom kulturgeografin
• Självständigt kunna planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar som bygger på gedigen kulturgeografisk analys och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen inom kulturgeografin
• Kunna visa på fördjupad förståelse för kulturgeografiska problemställningar inom teori, metod och analys
• Kunna föra välutvecklade resonemang samt ha välutvecklad reflektion kring uppsatsens samtliga delar
• Kunna visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
• Kunna granska andras uppsatsarbeten enligt ställda krav som framförs på uppsatsarbetet
• Kunna identifiera forskningsetiska problem och normer och granska sitt eget och andras arbeten utifrån ett sådant normsystem

Innehåll

De studerande skall i uppsatsen planera, genomföra och i skriftlig form redovisa, en kulturgeografisk vetenskaplig undersökning. Särskild vikt lägges vid teoretisk och metodisk fördjupning. Uppsatsen ventileras vid seminarium med i förväg utsedd opponent.

Undervisning

Undervisningen består av handledning, en informationsträff, en mitterminsträff och ett slutseminarium.

Examination

Deltagande i seminarier är obligatoriskt. Kursen examineras genom författande av masteruppsats och uppsatsventilering.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.