Sociologiska institutionen

Kursplan för Läskurs i ekonomisk geografi

Reading Course in Economic Geography

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2KU085
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Kulturgeografi A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2014-12-18
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 04, 2015
  • Behörighet: Samhällsvetenskaplig kandidatexamen eller motsvarande samt antagen till Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation inriktning kulturgeografi.
  • Ansvarig institution: Kulturgeografiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen är obligatorisk på Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation, 60 hp, med kulturgeografisk inriktning.

Mål

Syftet med kursen är att utbilda studenter i praktiken av att få en överblick över och identifiera kritiska frågor och teman inom ett litteraturfält eller forskningsfält inom ekonomisk geografi.
Efter kursen ska studenterna kunna:
- Uppvisa färdighet om hur man gör en litteraturöversyn i förhållande till en identifierad fråga eller tema
- Uppvisa färdighet på hur man presenterar stora mängder av vetenskapliga skrifter på ett systematiskt sätt
- Uppvisa färdighet om hur man kan reflektera och kritiskt identifiera luckor i befintlig litteratur

Innehåll

Studenten kommer att välja områden och litteratur för litteraturöversikten, och individuellt läsa och organisera materialet och presentera resultatet i form av ett skriftligt arbete. Litteraturöversikten ska användas som en språngbräda för uppsatsarbetet.

Undervisning

Undervisningen består av ett handledningtillfälle i början, och kontakt via e-post med examinator.

Examination

Skriftligt arbete i form av en litteraturöversikt.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.