Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier, deltagande och aktörskap

Media and Communication Studies: Digital Media, Participation and Agency

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV142
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2015
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska

Mål

Efter att ha gått kursen ska studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

 • redovisa avancerad kunskap om aktuell forskning om digitala medier, politiskt deltagande och aktörskap på flera olika nivåer,
 • visa väsentligt fördjupad förståelse för relationen mellan samtida digitala teknologier och politik/politisk handling,
 • visa fördjupade insikter om aktuell forskning och utveckling inom fältet,
Färdighet och förmåga
 • kritiskt, kreativt och systematiskt värdera centrala teman, teorier och frågor inom studiet av digitala medier, politiskt deltagande och aktörskap,
 • samla in empiriskt material för att analysera och värdera relationen mellan samtida digitala teknologier och politik/politisk handling,
 • visa förmåga att presentera arbeten i muntlig form,
 • reflektera och integrera komplex information, enskilt och i grupp
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att diskutera andras och egen forskning, samt att ge konstruktiv kritik,
 • inta ett kritiskt förhållningssätt till information och forskning inom området för digitala medier och politiskt deltagande,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling,

Innehåll

Kursen fokuserar på teorier och perspektiv för analys av den roll som digitala medier och informationsteknik spelar för politiskt deltagande på olika nivåer i samhället idag. Särskilt betoning läggs på aktörens roll för politiskt deltagande och hur digitala medier samspelar i detta. Teoretiska nyckelbegrepp i kursen är deltagande, makt, politik och aktörskap. En djupare förståelse för teorier och debatter om och hur digitala medier har omvandlat politisk organisering och politisk handling utgör kursens kärna.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier samt en tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

 • Carpentier, Nico Media and participation : a site of ideological-democratic Struggle

  Bristol: Intellect, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare litteratur tillkommer vid kursstart.