Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Digitala medier och organisationer

Media and Communication Studies: Digital Media and Organisations

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV140
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2014-10-16
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2018-10-25
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2019
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde, varav 15 hp utgörs av självständigt arbete inom huvudområdet, eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska

Mål

Efter kursens genomförande skall studenterna kunna:

Kunskaper och förståelse

 • självständigt identifiera och värdera hur utvecklingen inom medier och samhälle påverkar dagens organisationer och deras verksamheter,
 • självständigt och kritiskt granska hur organisationer genom sin kommunikation, förhåller sig till och hanterar risker och osäkerheter som följer denna utveckling,
 • redogöra för den aktuella forskningen inom organisationskommunikation i relation till digitala medier,
Färdighet och förmåga
 • kritiskt och kreativt diskutera hur mediatisering och digitalisering påverkar organisationer,
 • diskutera och kritiskt reflektera över hur samtida samhällsprocesser påverkar strukturer och färdigheter hos organisationer att kommunicera med sina interna och externa intressenter/målgrupper,
 • använda den nyvunna kunskapen om digitala medier och organisationer för förståelse och planering av kommunikation i samband med förändringsprocesser,
 • samla in empiriskt material och med hjälp av teorier som behandlats på kursen analysera materialet,
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar i relation till kursens innehåll, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används,
 • visa medvetenhet om etiska aspekter på forskningsarbete inom ramen för kursens område/teman,

Innehåll

Huvudmålet för kursen är att lära studenterna att på djupet analysera och kritiskt utvärdera den inverkan som digitala medier och socio-kulturella förändringar har på dagens organisationer. Kursen fokuserar på att undersöka den mångfald av kommunikativa aktiviteter genom vilka organisationer söker att hantera och relatera till sina miljöer. Speciellt fokus läggs på de förändringsprocesser som mediatisering och digitalisering för med sig för samtida organisationer. Kursen betonar även metoder och färdigheter för hur dessa processer kan studeras och utvärderas.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande på seminarier samt en skriftlig examen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare eller beslut om undantag som fattats av institutionens arbetsgrupp för studieärenden.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.