Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Organisationer och kommunikation i det globala samhället

Media and Communication Studies: Organisations and Communication in Global Society

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV111
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-01-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-03-03
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 15, 2015
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Huvudmålet för kursen är att lära studenterna analysera och kritiskt utvärdera globala förändringar som har viktiga inverkningar på dagens organisationer. Speciellt fokus läggs på samhällsprocesser som mediatisering, digitalisering, förvetenskapligande, moralisering, marknadisering, organisering och deliberativ demokrati. Kursen betonar även metoder och färdigheter för hur dessa globala processer kan studeras och utvärderas.


Efter kursens genomförande skall studenterna besitta djupare kunskap om och förståelse av

 • hur global utveckling inom kultur, politik, ekonomi och teknik skapar och begränsar förutsättningar för dagens organisationer och deras verksamheter,
 • vilken roll mediatisering och digitalisering har i denna utveckling,
 • hur de ovannämnda samhällsprocesserna påverkar strukturer och färdigheter hos organisationer att framgångsrikt kunna beskriva och kommunicera sina aktiviteter,
 • hur organisationer förhåller sig - inte minst genom deras kommunikation – till de risker och osäkerheter som de globala processerna genererar,
 • den aktuella forskningen inom management och organisation, media, kommunikation och företagsstyrning (corporate governance).
Studenterna skall också kunna:
 • utvärdera relevansen av olika analytiska verktyg,
 • genomföra grundläggande analys av samtida och framtida globala förändringar/utvecklingar,
 • beskriva dessa utvecklingar och deras konsekvenser populärt,
 • använda den nyvunna kunskapen om och förståelse för de globala förändringarna i strategiska sammanhang,
 • reflektera kring etiska aspekter av de olika aktiviteter organisationer ägnar sig åt när de söker hantera de aktuella förändringarna.

Innehåll

Kursen omfattar tematiska studier av hur privata och offentliga organisationer förhåller sig till och hanterar processer och mekanismer som driver globala förändringar inom kulturella, sociala, ekonomiska, tekniska och mediala fält. Mediatisering, digitalisering, förvetenskapligande, moralisering, marknadisering, organisering och deliberativ demokrati utgör här centrala samhällsprocesser som studeras och diskuteras. Särskilt vikt läggs vid den framväxande digitaliseringen av nästan alla aspekter av våra liv. Digitalisering gör att förändringstakten ökar utan att det finns utrymme för reflektion och kritik. Det samlade målet för kursen är att ge fördjupad kunskap om de konsekvenser dessa globala förändringar har på dagens organisationer. Kursen fokuserar på att undersöka den mångfald av kommunikativa aktiviteter genom vilka organisationer söker att hantera och relatera till sina miljöer. I detta sammanhang ägnar vi särskild uppmärksamhet till begrepp som risk och osäkerhet och hur dessa kan förstås och hanteras av organisationer. Detta diskuteras såväl på individ-, organisations- och fältnivå.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig uppgift samt genom aktivt deltagande på seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 15, 2015

 • Lundby, Knut Mediatization : concept, changes, consequences

  New York: Lang, cop. 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schillermans, Thomas Mediatization of public services : how organizations adapt to news media

  Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mumby, Dennis K. Organizational communication : a critical approach

  Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eriksen, Thomas Hylland. Globalization : the key concepts

  Second edition.:

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Journal articles or book chapters (approx. 500 pages)