Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Internet, sociala medier och samhälle

Media and Communication Studies: Internet, Social Media and Society

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV109
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-01-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska.

Mål

Syftet med kursen är att på en avancerad nivå fördjupa studenternas kunskap om teorier och sätt att studera hur Internet och sociala medier (bloggar, mikrobloggar, wikis, sociala nätverkssajter, fildelning, användargenererat innehåll, etc.) formar samhället och är formade av samhället och dess maktstrukturer. Uppgiften är att utveckla studenterna kritiska reflektionskapaciteter över dagen typ av samhälle och den
roll som digitala medier har i det samtida samhället.

Efter att ha gått kursen ska studenterna:

 • systematiskt och kritiskt kunna diskutera, värdera och reflektera över nyckelfrågor, debatter, principer, begrepp och teorier om Internetforskning;
 • kunna använda och tillämpa ett brett spektrum av begrepp som behandlar Internet, sociala medier och samhälle;
 • visa fördjupad kunskap om och förmåga att etiskt och kritiskt resonera om betydelsen av Internet och sociala medier i dagens samhällen;
 • använda sociala medier för att sprida information till publiken och reflektera över journalistisk bruk av sociala medier;
 • kunna analysera och reflektera individuellt och i grupp över komplex information;
 • kunna planera, genomföra och skriva oberoende och reflekterande forskningsrapporter;
 • kunna demonstrera presentations- och diskussionsfärdigheter;
 • kunna systematiskt reflektera över kurslitteraturen;
 • visa förmåga att muntligt presentera, kritisera och ge konstruktiv kritik.

Innehåll

Kursen utvecklar och fördjupa studenternas kunskaper om Internet och sociala medier genom att lyfta fram teori om sociala medier, kritiska Internetstudier, kommunikationens makt, Internets politiska ekonomi, digital arbete, digital demokrati, onlinepolitik, Internetövervakning och virtuella gemenskaper. Kursen erbjuder fördjupade kunskaper om och ökad förståelse av de maktstrukturer som formar Internet, sociala medier och samtidens samhälle. Kursen förbereder studenterna för forskningsarbete om digitala medier och professionell arbete med digitala medier.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och godkända uppgifter i samband med seminarier samt individuell tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2012

 • Curran, James. Media and society : edited by James Curran.

  5th ed.: London: Bloomsbury Academic, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Curran, James; Fenton, Natalie; Freedman, Des Misunderstanding the Internet

  New York: Routledge, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hacker, Kenneth L.; Dijk, Jan van Digital democracy : issues of theory and practice

  London: SAGE, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fuchs, Christian Foundations of critical media and information studies

  Abingdon: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fuchs, Christian Internet and society : social theory in the information age

  New York: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lievrouw, Leah; Livingstone, Sonia Handbook of new media : social shaping and social consequences of ICTs

  Updated student ed.: London: Sage, 2006

  See the library catalogue [http://disaweb.ub.uu.se/isbn/1412918731]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fuchs, Christian Internet and surveillance : the challenges of Web 2.0 and social media

  London: Routledge, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Kaptitel ur böckerna och ytterligare artiklar.

Rekommenderad litteratur