Sociologiska institutionen

Kursplan för Medie- och kommunikationsvetenskap: Introduktion till studier av informationssamhället

Media and Communication Studies: Introduction to Information Society Studies

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV108
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2012-01-26
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom samhällsvetenskapligt ämne eller motsvarande och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på engelska

Mål

Kursen syftar till att introducera studenterna till teorier och perspektiv för att analysera den roll som informationsteknologi, medier och kunskap har i samtidens samhälle. Kursen utvecklar studenterna förmåga att kritiskt reflektera över vad för slags samhälle vi lever i och deras egen roll i samhället – som studenter eller som yrkesverksamma inom informationsområdet.

Efter att ha gått kursen ska studenterna:
-systematiskt och kritiskt kunna diskutera, värdera och reflektera över nyckelfrågor, debatter, principer, begrepp och teorier om informationssamhälle;
- kunna använda och tillämpa ett brett spektrum av begrepp om informationssamhället;
- visa fördjupad kunskap om och förmåga att etiskt och kritiskt resonera om betydelsen av informationsteknologi och kunskap i dagens samhällen;
- kunna använda statistik för att analysera och värdera den roll som informationsteknologi och kunskap har i dagens samhällen;
- kunna analysera och reflektera individuellt och i grupp över komplex information;
- kunna planera, genomföra och skriva oberoende och reflekterande forskningsrapporter;
- kunna demonstrera presentations- och diskussionsfärdigheter;
- kunna systematiskt reflektera över kurslitteraturen;
- visa förmåga att muntligt presentera, diskutera och ge konstruktiv kritik.

Innehåll

Kursen introducerar nyckelbegrepp och de väsentliga debatterna om informationssamhällets teorier; diskuterar centrala ekonomiska, politiska och kulturella aspekter av informationssamhället; introducerar till frågor om hur informationssamhälle kan mätas samt ger underlag för en kritisk förståelse av informationssamhället.

Undervisning

Föreläsningar, handledning och seminarier.

Examination

Aktivt deltagande i seminarier och godkända uppgifter i samband med seminarier samt individuell tentamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2012

Kapitel ur följande böcker

 • Bell, Daniel The coming of post-industrial society : a venture in social forecasting

  London: Heinemann, 1974

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Castells, Manuel The rise of the network society

  2. ed.: Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fuchs, Christian Foundations of critical media and information studies

  Abingdon: Routledge, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lievrouw, Leah; Livingstone, Sonia Handbook of new media : social shaping and social consequences of ICTs

  Updated student ed.: London: Sage, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hardt, Michael; Negri, Antonio Empire

  Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hardt, Michael.; Negri, Antonio Multitude : war and democracy in the Age of Empire

  New York: The Penguin Press, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Machlup, Fritz The production and distribution of knowledge in the United States

  1. paperback ed.: Princeton, N.J.: Princeton U.P., 1972

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reflections on Empire Negri, Antonio; Hardt, Michael; Zolo, Danilo Emery, Ed

  Cambridge: Polity, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wright, Erik Olin Class counts

  Student ed.: Cambridge: Cambridge University Press, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fuchs, Christian Internet and society : social theory in the information age

  New York: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk