Kursplan för Mediernas utveckling och förändring

Changing Media and Media Change

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV044
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-02-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2009
 • Behörighet: 80 p/120 hp varav 60 p/90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande, och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges dels inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap och dels som D-kurs för studenter enligt tidigare studieordning. Kursen kan vidare läsas som enstaka kurs.

Mål

Kursen vänder sig till dem som vill få en fördjupad kunskap om och ökad förståelse för vilka krafter som påverkar medieutvecklingen och mediemarknaden och om denna påverkans konsekvenser för enskilda människor och institutioner i samhället. Utbildningen förbereder för yrkesverksamhet som utvecklare, analytiker och liknande inom medie-, analys- och andra typer av konsultföretag, likväl som för en verksamhet som forskare och utvecklare inom akademi och näringsliv.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kunskaper och förståelse

 • beskriva och förklara innebörden av nya begrepp, produkter och tjänster inom ett föränderligt kommunikationssamhälle
 • förstå och redogöra för sociala, politiska, ekonomiska och kulturella fenomens betydelse för medieutvecklingen
 • beskriva, analysera och diskutera den aktuella medieutvecklingens konsekvenser för den för handen varande medieindustrin
 • beskriva, analysera och diskutera den aktuella medieutvecklingens konsekvenser för enskilda människor och grupper av människor
 • redogöra för och kritiskt granska och diskutera aktuell forskning kring nya fenomen på mediemarknaden
Färdigheter och förmåga
 • kunna ta fram, värdera och bearbeta information från såväl skriftliga som muntliga källor inom området medieutveckling
 • planera, genomföra och presentera en fiktiv studie av ett medieföretags förändringsprocess i något avseende
 • förstå och analysera gjorda undersökningar vad gäller både medieproducenters och mediekonsumenters vanor, attityder och värderingar kring medieutveckling
 • redogöra för och disktuera nya tjänster kopplade till framför allt elektroniska medier och deras sociala, politiska, ekonomiska och kulturella konsekvenser
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga att identifiera och förstå en marknad med konkurrerande intressen
 • reflektera kring det egna arbetet och dess möjliga påverkan på arbetsresultatet
 • reflektera över och göra bedömningar av sociala, etiska och vetenskapliga risker och konlfikter som hänger samman med den vetenskapliga praktiken och dess institutionella sammanhang

Innehåll

Progression i utbildningen
För tillträde till utbildningen krävs 60 poäng i ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande. Kursen inleds med att identifiera och definiera grundläggande begrepp inom området medieutveckling. Studenterna får därefter diskutera och analysera olika samhälleliga fenomens betydelse i medieutvecklingssammanhang, de eventuella konsekvenserna av nya medier och ändrade produktions- och distributionsförhållanden och därefter presentera detta i en avslutande PM.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på engelska VT09.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2011

Literature used for the course

 • Chadwick, Andrew Internet politics : states, citizens, and new communication technologies

  New York: Oxford University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Curran, James. Media and society : edited by James Curran.

  5th ed.: London: Bloomsbury Academic, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hacker, Kenneth L.; Dijk, Jan van Digital democracy : issues of theory and practice

  London: SAGE, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fuchs, Christian Internet and society : social theory in the information age

  New York: Routledge, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lievrouw, Leah; Livingstone, Sonia Handbook of new media : social shaping and social consequences of ICTs

  Updated student ed.: London: Sage, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Additional reading: Research articles

Further readings

Versioner av litteraturlistan