Sociologiska institutionen

Kursplan för Organisation, omvärld och framtid

Organisations, Issue Management and the Future

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2IV043
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Medie- och kommunikationsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2008-02-29
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 04, 2009
 • Behörighet: 80 p/120 hp varav 60 p/90 hp i medie- och kommunikationsvetenskap, eller motsvarande, och kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för informatik och media

Beslut och riktlinjer

Kursen ges dels inom ramen för masterprogrammet i samhällsvetenskap och dels som D-kurs för studenter enligt tidigare studieordning.

Mål

Förmågan att förstå och kunna reagera på omvärldsförändringar blir allt viktigare för alla organisationer och företag inom såväl privat som offentlig sektor. Förändringstakten blir också allt snabbare och de kulturella, politiska, ekonomiska och tekniska krafter som påverkar organisationerna känner få begränsningar och verkar på global nivå.
Kursens övergripande mål är att ge kunskaper om de krafter som driver förändringsprocesserna i samhället och organisationerna samt om olika metoder för att studera omvärldsutveckling och framtidsfrågor.Efter genomgången kurs ska studenten kunna

Kunskaper och förståelse
• beskriva och förklara kulturella, politiska, ekonomiska och tekniska förändringsfaktorer
• förstå och analysera viktiga framtidsfrågor på kort, medellång och lång sikt
• analysera konsekvenserna av aktuella omvärldsförändringar med avseende på organisationers struktur och förmåga att lösa sina uppgifter
• ta del av och redogöra för aktuell forskning inom området organisation, omvärld, framtid
Färdigheter och förmågor
• värdera olika analysmetoders relevans
• genomföra grundläggande omvärlds- och framtidsanalys
• beskriva aktuella omvärlds- och framtidstrender för icke-specialister
• använda vunna kunskaper om omvärld och framtid för strategiska ändamål
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera olika risker som följer av den pågående omvärldsutvecklingen
• avväga olika handlingsalternativ i syfte att avvärja eller minska skadeverkningarna av identifierade risker eller hot
• reflektera över de etiska aspekterna av omvärlds- och framtidsforskning

Innehåll

Kursen omfattar tematiska studier av förändringsprocesser och –mekanismer inom framför allt medieområdet, men även förändringar inom kultur-, samhälls-, ekonomi- och teknikområdet uppmärksammas. Metodfrågorna studeras genom att deltagarna själva genomför omvärldsanalyser och även kritiskt granskar olika omvärlds- och framtidsstudier.

Övriga föreskrifter

Kursen ges på på engelska VT09.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2011

Obligatorisk litteratur/Required reading

 • Power, Michael Organized uncertainty : designing a world of risk management

  Oxford: Oxford University Press, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Djelic, Marie-Laure; Sahlin-Andersson, Kerstin Transnational governance : institutional dynamics of regulation

  Cambridge: Cambridge University Press, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Weick, Karl E.; Sutcliffe, Kathleen M. Managing the unexpected : resilient performance in an age of uncertainty

  2nd ed.: San Francisco: Jossey-Bass, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Additional literature may be added

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • George, Susan. Whose crisis, whose future? : towards a greener, fairer, richer world

  Cambridge: Polity, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur fastställes senare

Versioner av litteraturlistan