Kursplan för Läskurs i organisationsteori

Reading Course in Organisation Theory

  • 7,5 högskolepoäng
  • Kurskod: 2FE899
  • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
  • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2015-01-21
  • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 03, 2016
  • Behörighet: Antagen till Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation.
  • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation.

Mål

Målet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att överblicka, sammanfatta och identifiera centrala forskningsfrågor inom organisationsteori.

Efter kursen förväntas studenterna kunna:
- uppvisa färdighet att genomföra och i skriftlig form presentera en litteraturöversikt som relaterar till en specifik frågeställning eller tema inom organisationsteori
- presentera en större mängd vetenskaplig litteratur på ett systematiskt vis
- uppvisa färdighet att kritiskt reflektera över och identifiera centrala gap inom ett tema inom organisationsteori

Innehåll

Studenten kommer att välja litteraturfält och individuellt läsa och organisera materialet, samt presentera resultatet i en skriven text. Översikten kan användas som byggsten i en senare magisteruppsats.

Undervisning

Kursen innehåller moment av individuella studiemöten med varje student och fortlöpande kontakt via Internet.

Examination

Examination sker i två steg:
1. En inlämnad litteraturöversikt.
2. Fullgjord kritisk diskussion av egna och andra kursdeltagares litteraturöversikter.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som erhålles vid kursstart.

De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Arbeten som lämnas in efter utsatt tid betygssätts inte, om inte särskilda skäl föreligger. Dessutom gäller att eventuella restuppgifter och kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker erhålles betyget Underkänd på provet i fråga. Hela kursen (med alla tillhörande examinationsmoment) måste då göras om, vilket endast kan göras på kommande kurser i mån av plats.

Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.