Kursplan för Magisteruppsats

Master's Thesis

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE622
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2018-02-07
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2018
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

  För studerande på Masterprogram i företagande och ledning, Masterprogram i redovisning och finansiering, Masterprogram i management, kommunikation och IT, Magisterprogram i hållbart företagande och ledning samt externfinansierade masterprogram (EES) gäller även: Behörig är den som följt kurserna inom programmet och har minst 7,5 hp avklarade inom programmet.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Masterprogram i företagande och ledning, Masterprogram i redovisning och finansiering, Masterprogram i management, kommunikation och IT, Magisterprogram i hållbart företagande och ledning samt externfinansierade masterprogram (EES). Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha:

 • utvecklat förmågan att förstå och diskutera olika metodologiska och vetenskapliga utgångspunkter
 • utvecklat insikt i olika typer av forskningsdesign, datainsamlings- och analysmetoder
 • utvecklat förmågan att analysera och diskutera olika empiriska och teoretiska företeelser
 • fått erfarenhet i att upptäcka och hantera problem och möjligheter med utgångspunkt från olika perspektiv och metodologiska referensramar
 • utvecklat förmågan att utföra vetenskapligt forsknings-/utredningsarbete
 • utvecklat förmågan att kommunicera resultatet av utrednings- och undersökningsarbeten såväl skriftligt som muntligt
 • utvecklat insikt i konsekvenserna av de val som görs med avseende på problemformulering, datainsamling och analys av data.

Innehåll

Inom ramen för det självständiga arbetet skall deltagarna pröva och välja olika sätt att hitta, avgränsa och undersöka problem. Det innebär problematisering, diskussioner om metod- och modellval, informationsinsamling, muntliga och skriftliga presentationer samt omarbetningar av såväl utkast som slutversion av en skriftlig rapport. Arbetet skall utgöra en avslutad helhet.

Undervisning

Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete i grupper om två personer. Undervisningen består i huvudsak av seminarier (obligatoriska) och handledning. Enstaka föreläsningar kan förekomma. Kursen genomförs på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Kursen examineras främst genom bedömning av slutversionen av uppsatsen och genom bedömning av seminarieinsatser i form av presentation och försvar av uppsatsen, oppositionsarbete och aktivt deltagande i diskussioner. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Rätten till handledning upphör vid slutseminariet.

För studenter som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att utan omregistrering lämna in reviderad version av uppsatsen för bedömning, respektive genomföra seminarieinsatser, på kommande kurstillfällen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen ersätter/överlappar 2FE725 Examensarbete, fortsättningskurs D.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2020

 • Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian. Research methods for business students

  5. ed.: Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2009

  Se bibliotekets söktjänst