Sociologiska institutionen

Kursplan för Magisteruppsats, avancerad kurs D

Master's Thesis, Advanced Course D

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE622
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Företagsekonomi A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-02-01
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

  För studerande på Masterprogram i företagande och ledning, Masterprogram i redovisning och finansiering, Masterprogram i management kommunikation och IT, Magisterprogram i hållbart företagande och ledning, Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation (inriktning företagsekonomi) samt externfinansierade masterprogram (EES) gäller även: Behörig är den som följt kurserna inom programmet och har minst 7,5 hp avklarade inom programmet.
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen kan ingå i Masterprogram i företagande och ledning, Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys, Masterprogram i management, kommunikation och IT, Magisterprogram i revision, Magisterprogram i hållbart företagande och ledning, Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation (inriktning företagsekonomi) samt i externfinansierade master- och magisterprogram (EES). Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha:

 • utvecklat förmågan att förstå och diskutera olika metodologiska och vetenskapliga utgångspunkter
 • utvecklat insikt i olika typer av forskningsdesign, datainsamlings- och analysmetoder
 • utvecklat förmågan att analysera och diskutera olika empiriska och teoretiska företeelser
 • fått erfarenhet i att upptäcka och hantera problem och möjligheter med utgångspunkt från olika perspektiv och metodologiska referensramar
 • utvecklat förmågan att utföra vetenskapligt forsknings-/utredningsarbete
 • utvecklat förmågan att kommunicera resultatet av utrednings- och undersökningsarbeten såväl skriftligt som muntligt
 • utvecklat insikt i konsekvenserna av de val som görs med avseende på problemformulering, datainsamling och analys av data.

Innehåll

Inom ramen för det självständiga arbetet skall deltagarna pröva och välja olika sätt att hitta, avgränsa och undersöka problem. Det innebär problematisering, diskussioner om metod- och modellval, informationsinsamling, muntliga och skriftliga presentationer samt omarbetningar av såväl utkast som slutversion av en skriftlig rapport. Arbetet skall utgöra en avslutad helhet.

Undervisning

Huvuddelen av kursen utgörs av självständigt arbete i grupper om två personer. Undervisningen består i huvudsak av seminarier (obligatoriska) och handledning. Enstaka föreläsningar kan förekomma.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen Väl Godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Kursen examineras främst genom bedömning av slutversionen av examensarbetet men även genom bedömning av seminarieinsatser i form av oppositionsarbete och aktivt deltagande i diskussioner. Slutbetyget för kursen registreras inte om inte alla moment är avklarade. Möjlighet till betyget VG finns endast för examensarbeten som behandlats vid ett slutseminarium och där den reviderade versionen inlämnats före kurstidens slut. Rätten till handledning upphör efter slutseminariet.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till universitetets disciplinnämnd. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar/ ersätter Examensarbete D 2FE725, Magisteruppsats i företagsekonomi (SFE401).

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.