Kursplan för Ekonomisk historia: Magisteruppsats (SAEO)

Economic History: Master's Thesis (SAEO)

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH420
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2015
 • Behörighet: Antagen till Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation med 15 hp avklarade kurser inom programmet.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. Kursen ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna

 • med utgångspunkt i forskningsläget inom ett visst problemområde formulera relevanta och kritiskt prövande frågeställningar samt operationalisera dessa.
 • med hög grad av självständighet och användning av ekonomisk-historisk metod avgränsa, utforma och genomföra en vetenskaplig undersökning som svarar mot formulerad frågeställning och som har hög relevans för forskningsområdet.
 • självständigt författa och i seminarium försvara en vetenskaplig uppsats.
 • självständigt genomföra en uppsatsopposition.
 • presentera egen uppsats-PM samt aktivt och konstruktivt bidra i seminariediskussioner kring andra studenters PM och uppsatser.

Innehåll

Kursen innefattar att självständigt författande och försvar av uppsats, opposition på annan students uppsats samt aktivt seminariedeltagande.

Undervisning

Undervisning ges i form av handledning samt deltagande i seminarieverksamhet.

Examination

Examinationen sker genom uppsatsarbete och aktivt seminariedeltagande. Graderade betyg ges på kursen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.