Sociologiska institutionen

Kursplan för Läskurs i ekonomisk historia (SAEO)

Reading Course Economic History (SAEO)

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH419
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2015
 • Behörighet: Antagen till Magisterprogram i social analys av ekonomi och organisation.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. Kursen ges på engelska.

Mål

Målet med kursen är att utveckla studenternas förmåga att överblicka, identifiera och sammanfatta centrala forskningsfrågor inom ekonomisk historia.
Efter kursen förväntas studenten kunna:

 • uppvisa färdighet att genomföra och i skriftlig form presentera en litteraturöversikt som leder till en specifik frågeställning eller tema inom ekonomisk historia.
 • presentera en större mängd vetenskaplig litteratur på ett systematiskt vis.
 • uppvisa färdighet i att kritiskt reflektera över och identifiera centrala problem inom ett tema i ekonomisk historia.

Innehåll

Studenten kommer att välja litteraturfält och individuellt läsa och organisera materialet, samt presentera resultatet i en skriven text. Översikten kan användas som byggsten i en senare magisteruppsats.

Undervisning

Kursen innehåller moment av individuella studiemöten med varje student och fortlöpande kontakt via Internet.

Examination

Examinationen sker i två steg:

 • En inlämnad litteraturöversikt
 • Fullgjord kritisk diskussion av egna och andra kursdeltagares litteraturöversikter.
Graderade betyg ges på kursen.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.