Kursplan för Ekonomisk historia

Economic History

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 2EH418
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Ekonomisk historia A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-03-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 28, 2015
 • Behörighet: Antagen till Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation.
 • Ansvarig institution: Ekonomisk-historiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges i Magisterprogrammet i social analys av ekonomi och organisation. Kursen ges på engelska.

Mål

Efter avslutad kurs förväntas studenten kunna:

 • på ett fördjupat sätt redogöra för och diskutera några huvuddrag i allmän och svensk ekonomisk historia under 1800- och 1900-talen.
 • självständigt och kritiskt analysera några av de klassiska verken inom detta område.
 • ställa ämnet ekonomisk historia i relation till andra samhällsvetenskapliga ämnen genom att självständigt identifiera och formulera centrala frågor för ekonomisk-historisk forskning.

Innehåll

I denna kurs fördjupas studierna av några centrala teman och frågeställningar i allmän och svensk ekonomisk historia för tiden från och med den industriella revolutionen. De teman som behandlas är industrialiseringsprocessen, industriföretagandets och arbetsmarknadens förnyelse samt betydelsen av institutionella förhållanden. Förutom rent ekonomiska aspekter på samhällsförändringen, tas även sociala och kulturella aspekter upp. Utgångspunkten tas i vetenskapliga verk som starkt påverkat utvecklingen av ämnet och därigenom blivit något av ekonomisk-historiska klassiker. Litteraturen väljs så att olika teoretiska och metodologiska angreppssätt representeras och kommer i undervisningen att problematiseras med avseende på klass- och genusperspektiv.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt aktivt deltagande i seminarier.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 28, 2015

 • Allen, Robert C. The British industrial revolution in global perspective

  Cambridge: Cambridge University Press, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Backhouse, Roger E. The Penguin history of economics

  London: Penguin, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Streeck, Wolfgang; Thelen, Kathleen Ann. Beyond continuity : institutional change in advanced political economies

  New York: Oxford University Press, 2005

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Braudel, Fernand Civilization and capitalism : 15th-18th century. Vol. 3 The perspective of the world

  Berkeley, Ca.: University of California Pr., 1992

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Broadberry, Stephen.; O'Rourke, Kevin H. The Cambridge Economic History of Modern Europe, 1 : 1700-1870.

  Cambridge: Cambridge University Press, 2010

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fukuyama, Francis Political order and political decay : from the industrial revolution to the globalization of democracy

  First edition: New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Furubotn, E.; Pejovich, S. Property Rights and Economic Theory: A Survey of Recent Literature

  Ingår i:

  Journal of economic literature.

  vol. 10 (1972) s. 1137-1162

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars Mercantilism : the shaping of an economic language

  London: Routledge, 1994

  s. 1-60

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mirowski, P. Physics and the "Marginalist Revolution"

  Ingår i:

  Cambridge journal of economics

  vol. 8 (1984) s. 361-379

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Mokyr, Joel Long-Term Economic Growth And The History Of Technology

  Ingår i:

  Durlauf, Steven N.; Aghion, Philippe Handbook of Economic Growth

  Burlington: Elsevier, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • North, Douglass C. Institutions, institutional change, and economic performance

  Cambridge: Cambridge University Press, 1990

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schumpeter, Joseph Alois Schumpeter, Elizabeth Boody History of economic analysis

  London: Routledge, 1994

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Söderberg, Gabriel Introductory Essay: Market Architecture and Market Technocrats

  Ingår i:

  Söderberg, Gabriel Constructing invisible hands : market technocrats in Sweden 1880–2000

  Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Neal, Larry; Williamson, Jeffrey G. The Cambridge history of capitalism. : Vol. 2 The spread of capitalism : from 1848 to the present

  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thelen, Kathleen Ann Varieties of liberalization and the new politics of social solidarity

  Cambridge: Cambridge University Press, 2014

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Morgan, Glenn The Oxford handbook of comparative institutional analysis

  Oxford: Oxford University Press, 2010

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Lars; Ottosson, Jan The state, regulation, and the economy : an historical perspective

  Cheltenham: Edward Elgar, cop. 2001

  Urval

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Veblen, T. Why is economics not an evolutionary science?

  Ingår i:

  Harvard University. Department of Economics, The quarterly journal of economics.

  vol. 12 (1898) s. 373-394

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk