Sociologiska institutionen

Kursplan för Samhällsvetenskapliga metoder

Social Scientific Methods

Kursplan

Beslut och riktlinjer

Denna kurs är en obligatorisk färdighetskurs inom masterprogrammet i samhällsvetenskap.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten:
 • kunna formulera vetenskapliga problem och argumentera för dess vetenskapsteoretiska förankring.

 • kunna motivera undersökningsdesign och operationalisering med utgångspunkt i skilda vetenskapsteoretiska perspektiv.

 • kunna argumentera för hur analys och resultat påverkas av de metodologiska övervägandena.

 • genomföra analyser av samhällsvetenskapliga data där metodologiska förutsättningar är centrala.

 • vara väl rustad att kritiskt granska och diskutera de metodologiska överväganden och vetenskapsteoretiska utgångspunkter som ligger till grund för vetenskapliga undersökningar.

Innehåll

Kursen avser att ge studenterna avancerade kunskaper i det område som famnar vetenskapsteori, metodologiska överväganden och metoder. Med hjälp av den tematiska utgångspunkten "undersökningsdesign" kan studenterna tillägna sig ett arbetssätt som inbegriper kunskap om hur vetenskapsteoretiska utgångspunkter och metodval är avhängiga varandra. Ett delsyfte med kursen är att studenterna skall tillägna sig gedigna kunskaper om och förståelse för skilda perspektiv och metoder inom olika samhällsvetenskapliga huvudområden och teman.

Kursen är upplagd enligt temat "undersökningsdesign" vilket innebär att den inleds med vetenskapsteoriernas betydelse för problemformulering, metodologiska överväganden och operationalisering. Därefter sker fördjupning i några för samhällsvetare centrala metoder och hur dessa metoder har utvecklats parallellt med olika vetenskapsteoretiska perspektiv. Centrala begrepp är subjekt-objekt, individ-struktur, fallstudier och etnografier, generaliserbarhet och det specifika. Slutligen diskuteras olika former för analys och resultatredovisning.

En betydande del av kursen ägnas åt seminariebehandling av texter där undersökningsdesign och metodologiska överväganden liksom vetenskapsteoretiska perspektiv "spåras" och diskuteras.

Undervisning

Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektionsundervisning, gruppövningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och aktivt seminariedeltagande.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2018

 • Alvesson, Mats; Gabriel, Yiannis; Paulsen, Roland Return to meaning [Elektronisk resurs] : a social science with something to say

  1 ed.: Oxford: Oxford University Press, 2017.

  Table of Contents / Abstracts

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Breuer, Franz Roth, Wolff-Michael Subjectivity and Reflexivity in the Social Sciences : Epistemic Windows and Methodical Consequences

  Ingår i:

  Forum, qualitative social research

  Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaft,

  vol. 4 (2003) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Daston, Lorraine Objectivity and the Escape from Perspective

  Ingår i:

  Social studies of science.

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 22 (1992) nr. 4 s. 597-618

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gieryn, Thomas F. Cultural boundaries of science : credibility on the line

  Chicago: University of Chicago Press, 1999

  sid. 1‒35, 65‒114, 336‒362

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hancké, Bob Intelligent research design : a guide for beginning researchers in the social sciences

  Oxford: Oxford University Press, 2009.

  sid. 10-34

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Labinger, Jay A. The One Culture? [electronic resource] : A Conversation about Science [Elektronisk resurs]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Latour, Bruno; Callon, Michael Unscrewing the big Leviathan : or how actors macrostructure reality, and how sociologists help them to do so?

  Ingår i:

  Knorr-Cetina, Karin; Cicourel, Aaron V. Advances in social theory and methodology : toward an integration of micro- and macro-sociologies

  Boston: Routledge & Kegan Paul, 1981

  sid. 277-303

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Law, John Making a Mess with Method

  Law, John, 2006

  http://www.heterogeneities.net/publications/Law2006MakingaMesswithMethod.pdf

  Obligatorisk

 • Law, John And if the global were small and noncoherent? : Method, complexity, and the baroque

  Ingår i:

  Environment and planning. [Elektronisk resurs]. : D Society & space

  London: Pion, 1996-

  vol. 22 (2004) nr. 1 s. 13-26

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ruppert, Evelyn, Evelyn; Law, John; Savage, Mike Reassembling Social Science Methods : The Challenge of Digital Devices

  Ingår i:

  Theory, culture & society.

  London: Sage Publications, 1982-

  vol. 30 (2013) nr. 4 s. 22-46

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Shapin, Steven The sciences of subjectivity

  Ingår i:

  Social studies of science.

  [London]: SAGE Publications, 1999-

  vol. 42 (2012) nr. 2 s. 170-184

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Swedberg, Richard Theorizing in social science : the context of discovery

  Stanford: Stanford Social Sciences, an imprint of Stanford University Press, 2014

  sid. 1-28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan