Lärare utan gränser. Yrkesetiska utmaningar när lärare använder sociala nätverk som Facebook för elevkontakter

Projektledare: fil. dr. Elin Thunman

Samarbetspartners: prof. Anders Bruhn (Örebro universitet) och fil dr. Marcus Persson (Mälardalens högskola)

Finansiering: Forte

Projektbeskrivning: Den svenska skolan är inte längre enbart en fysisk mötesplats utan består numera även av virtuella mötesplatser där lärare och elever möts och arbetar. Ett allt vanligare och omdebatterat användningsområde bland lärare är att anlita den populära sociala nätverkssajten Facebook för att kommunicera med elever. Men Facebook är inte utformat som arbets- eller lärverktyg. Att i arbetssyfte ge sig in på en social nätverkssajt skapad för privat bruk ger upphov till olika gränsdragningsproblematiker, t ex hur mycket läraren ska delge elever sitt privatliv.

Projektets första syfte är att undersöka de nya gränsdragningsproblematiker ifråga om arbetstid, yrkesetik, handlingsutrymme och ansvar som aktualiseras i och med lärares användning av sociala nätverkssajter som Facebook som redskap för kommunikation med elever. Det andra syftet är att skapa generella kunskaper om lärares användning av Facebook och liknande sociala nätverkssajter i sin yrkesutövning ifråga om ålder, kön, kommun, skolors huvudman och organisatoriska villkor.

Projektet kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder: fokusgruppintervjuer med lärare på högstadieskolor, individuella intervjuer med skolledningsrepresentanter på skolorna, netnografiska observationer av lärarprofiler på Facebook, samt en riksomfattande enkätundersökning, som bygger på de kumulativa kunskaperna utvunna genom de kvalitativa delstudierna.

Genom att studera lärares gränsdragningsarbete på Facebook och andra sociala nätverkssajter medverkar projektet till att flytta ut forskningen från fysiska klassrummet till dagens digitala mötesplatser med elever. Därmed placerar sig projektet vid frontlinjen för forskningen om 'boundary work'. Vidare förväntas projektresultaten kunna fungera som underlag vid skapandet av 'etiskt säkrade' möjligheter för lärare och elever att i enlighet med regeringens digitala agenda använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.