Självförverkligandets janusansikte:

Förklaring och förebyggande av kvinnors arbetsrelaterade psykiska ohälsa

Projektansvarig: Fil Dr. Elin Thunman

Finansiering: AFA Försäkring

Projektbeskrivning: Projektet belyser kvinnors stressrelaterade psykiska ohälsa utifrån nya samhällsteorier om ökade krav på självförverkligande i arbetet. Självförverkligande i arbetslivet studeras både som sjuk- och friskfaktor. Första syftet är att utreda om den högre andelen långtidssjukskrivna kvinnor i samband med stressrelaterad ohälsa kan förklaras med skilda förutsättningar för självförverkligande i arbetet. Andra syftet är att undersöka hur de arbetsvillkor ser ut där självförverkligande bidrar till den anställdes hälsa och utveckling samt arbetsplatsens förbättringsarbete. Tidigare forskning visar att kvinnor på mansdominerade arbetsplatser i regel mår bättre än kvinnor på kvinnodominerade arbetsplatser. Utifrån ett jämförande perspektiv görs därför fallstudier på kvinno- respektive mansdominerade arbetsplatser.