Sociologiska institutionen

Rörelsekrav och myndighetsansvar:Kön, etnicitet, funktionshinder och sexualitet i behovstolkningens politik.

Projektledare: Docent Agneta Hugemark

Samarbetspartners: prof.Christine Roman (Örebro universitet)

Finansiering: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)

Projektbeskrivning: Under de senaste decennierna har svensk välfärdspolitik alltmer kommit att kritiseras av olika sociala rörelser för att ge uttryck för en hegemonisk kultur och för att skapa ojämlikhet mellan olika grupper av medborgare. Också inom samhällsvetenskapen pågår en livlig diskussion om socialt medborgarskap och social rättvisa. Efterhand har den svenska staten tagit initiativ för att möta kritiken från underordnade grupper. Ett uppenbart exempel är skapandet av speciella statliga myndigheter, så kallade ombudsmän (JämO, DO, HO, HomO), med syfte att granska och förbättra situationen för specifika grupper av medborgare. Med utgångspunkt i antagandet att tolkning av behov och hur dessa bäst kan tillgodoses är föremål för pågående kamper mellan sociala grupper, granskas nämnda statliga myndigheter närmare i detta projekt: deras tillkomst, deras verksamhet såväl som förändringar i deras verksamhet. Studien syftar till att belysa de processer i vilka krav från sociala rörelser omvandlades till statliga åtaganden, de diskurser som var viktiga, inklusive samhällsvetenskapens roll i sammanhanget. Det övergripande syftet i undersökningen är att öka kunskapen om samspelet mellan sociala rörelser, samhällsvetenskapen och politiken. Det specifika syftet är att öka kunskapen om de aktuella myndigheternas tillkomst och förändring. Tre typer av empiriskt material analyseras: politiska dokument, akademiska texter samt intervjuer med nyckelpersoner.