Organisering av sociala tjänster och hälsovård kring människor med komplexa behov

Projektansvarig: Maricel Knechtel, MPhil.

Projektbeskrivning: Det här avhandlingsprojekt är del av Den kontraktstyrda organisationen: Individualisering, standardisering och motstridiga krav i arbetet, som leds av docent Michael Allvin. Bakgrunden til projekten är de stora förandringer för arbetets organisering. Trots att dessa förändringar har pågått och diskuterats i mer än 30 år är de fortfarande svårbegripliga och ter sig ibland närmast paradoxala. Dessa förändringar manifesterar sig också i den offentliga sektorn, där man bland annat har infört organisatoriska lösningar som imiterar principerna i den privata sektor. Som en följd av det har verksamheten blivit mer standardiserad, normerad och styrd av de ökade krav på dokumentation, mätbarhet, jämförelser och uppföljning.

Komplexiteten växer, systemen integreras och krav om samverkan och samarbete över organisatoriska gränser intensifieras. Samtidig som självständigheten och det personliga ansvaret i arbetet ökar, inskränks möjligheterna till handling avsevärt genom de styr- och uppföljningssystem som i detalj bestämmer när, hur mycket, efter vilka kriterier samt med vilken kvalitet och bemötande som resultatet ska levereras.

Syftet med det här projektet är att undersöka vad dessa förändrade och motstridiga, men också utökade krav innebär för verksamheten och arbetet i den. Mer precist avser projektet att studera hur olika krav inom och utanför organisationen (tekniska, ekonomiska, professionella, rättsliga, humanitära, politiska, etc.) samverkar och/eller konkurrerar med varandra. Avsikten är vidare att studera varifrån dessa olika krav kommer samt vad de får för konsekvenser för organisationernas verksamhet, för dem som arbetar i den samt för organisationens brukare.  

Avhandlingsprojektet fokuserar på organisering av tjänster til klienter vars ”ärenden” involverar multipla problem (psykiatriska diagnoser, missbruk,  ekonomiska problem, arbetslöshet, hemlöshet, omsorgsberoende, etc.) inom den sociala sektorn och hälsovård. Det vill undersöka organisationerna ”inifrån” och ”underifrån”, genom att identifiera och följa den operativa verksamheten – d.v.s. den praktiska klient- och ärendehanteringen. Datainsamlingen sker genom dokumentanalyser, intervjuer, observationer och andra etnografiska insamlingsmetoder.

Finansiering: Projektet finansieras av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och en doktorandtjänst från Sociologiska Institutionen, Samhällsvetenskapliga fakultetet, Uppsala Universitet.

Handledare: docent Michael Allvin (Uppsala Universitet)

Bihandledare: prof. Rafael Lindqvist (Uppsala Universitet)