Sociologiska institutionen

Etniska ’Andra’ inom äldreomsorgen:

en studie av svensk och finsk dagpressrapportering om migration, etnicitet och kulturrelaterade frågor inom äldreomsorgen

Projektledare: prof. Sandra Torres (Uppsala Universitet) (projektledare för Sverige) & fil. dr. Camilla Nordberg (University of Helsinki) (projektledare för Finland) 

Samarbetspartner: fil. dr. Jonas Lindblom (Mälardalens högskola)

Projektbeskrivning: Detta projekt syftar till att studera hur frågor som berör etniska Andra inom ramen av äldreomsorgen diskuteras i den svenska och den finska dagspressen under perioden 1995-2008. Det är ett komparativprojekt som syftar till att belysa vad som sägs om etnicitet, kultur, språk och religion i förhållande till äldreomsorgsbevakningen i denna typ av massmedium och inte minst hur det som tas upp diskuteras i förhållande till de förändringar som har ägt rum under perioden i frågan i både den svenska och den finska äldreomsorgs- och invandringspolitiken. Bland de frågor som projektet syftar till att belysa har vi följande: skiljer sig rapportering åt om fokus ligger på äldreomsorgsgivarna, äldreomsorgsmottagarna, anhöriga och äldreomsorgspolitiker/ planerare?; skiljer sig rapporteringen åt i dessa länders?; har några förändringar skett i rapporteringen under åren?

Finansiering: Uppsala Universitet Samhällsvetenskalpiga Fakultetsmedel (från 2010) (Projektet ingick i det programstödet som tilldelades NISAL, Linköpings Universitet av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) (2007-2012)